skip to Main Content

Recent news

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 21. 11. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Anna Mrázová (PřF…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Thursday (!) 15. 11. 2018, 11:30, Kokomo room(former library) 12:00-13:00 – Martin…

Back To Top