skip to Main Content

Bakalářské a magisterské zkoušky a obhajoby v ZS 2020/21

Rozpis obhajob a komisí bakalářských a magisterských diplomových prací a státních zkoušek na Katedře zoologie v zimním semestru 2020/2021.

Organizace zkoušek a obhajob:

1) Magisterské státní závěrečné zkoušky proběhnou tradičně v prezenční formě dle přiloženého časového rozpisu v posluchárně B4

2) Bakalářské i magisterské obhajoby proběhnou ve formě kombinované dle přiloženého časového rozpisu v posluchárně B1:
– obhajoba bude probíhat v prezenční formě za účasti obhajujícího studenta, školitele, oponentů a členů komise do celkového počtu 10 osob
– ostatní členové komise a hosté se zúčastní online, a to propojením přes MS Teams v týmu „středeční studentské semináře KZO (14.00-15.45)“
– osoby, které nejsou členy týmu zažádají v předstihu o přizvání emailem na adrese: zoo@prf.jcu.cz
– z průběhu obhajob bude pořízen v MS Teams záznam, který bude archivován na studijním oddělení PřF JU
– všichni členové komise přítomní v prostorách fakulty se v čas zahájení obhajoby dostaví do posluchárny; po přepočítání přítomných osob budou v případě počtu většího než 10 určeny osoby, které se budou obhajoby účastnit online ze svého pracoviště a bude jim předán hlasovací lístek k vyplnění
– hlasování komise proběhne anonymně a to tradiční prezenční formou, členové komise účastnící se online v prostorách fakulty doručí vyplněný lístek v příslušný čas ke dveřím posluchárny
– externí členové komise (oponenti) účastnící se online z míst mimo prostory fakulty nemají možnost hlasovat; žádáme je proto o jednoznačné ohodnocení práce v závěru prezentace svého posudku

Back To Top