skip to Main Content

Biogeografie angolských hlodavců

Studentka Jarmila Krásová během expedice v Angolské poušti Namib.

Z hlediska biodiverzity Angola patří k nejméně prozkoumaným oblastem Afriky. Více než 40 let trvající ozbrojené konflikty související s občanskou válkou (1961-2002) znemožňovaly expedice a s nimi spojený sběr vzorků. Ani po skončení války se podmínky pro vědecké bádání příliš nezlepšily. Válka za sebou zanechala dědictví v podobě rozsáhlých oblastí plných nášlapných min, jejichž odstraňování trvá dodnes. Nabízelo by se zaměřit pozornost na exempláře uchované v muzeích, ale rozsáhlá zoologická sbírka z předválečných časů padla za oběť požáru lisabonského muzea v roce 1978.

Angola přitom představuje biogeograficky velmi zajímavé území. Setkávají se zde tři odlišné bioregiony – konžský, zambezijský a jihoafrický. Díky tomu můžeme v Angole nalézt jak vlhký deštný prales, tak i sušší savany a také pouštní biotopy, které se rozprostírají na pobřeží jihozápadní Angoly a jsou od zbytku země odděleny strmým Angolským srázem. Podél Angolského srázu se ve středu země táhne horský pás, který je unikátní svou izolovaností – od ostatních horských oblastí Afriky je vzdušnou čarou vzdálen přes 2000 kilometrů.

Zoologové z Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích uskutečnili v roce 2017 výpravu do jihovýchodní Angoly s cílem odchytit reprezentativní vzorek hlodavců, kteří jsou pro biogeografické studie vhodnou modelovou skupinou především díky krátké generační době a omezené schopnosti šířit se na větší vzdálenosti. Během tří týdnů odchytili přes 300 hlodavců z 16ti různých rodů. Zároveň získali 58 vzorků z exemplářů uchovaných v angolském muzeu v Lubangu. Z vybraných jedinců osekvenovali mitochondriální gen cytochrom b, získané sekvence zkombinovali s daty nasbíranými během předešlých expedic a také se sekvencemi dostupnými z veřejných databází.

Vytvořené fylogenetické stromy ukázaly, že angolská hlodavčí fauna věrně kopíruje hranice konžského, zambezijského a jihoafrického regionu. Celkem dvanáct druhů se vyskytuje endemicky pouze v Angole, a to zejména v mozaice horských lesů a trávníků. Tento ekoregion přitom zcela postrádá jakoukoli formální ochranu, ačkoli je decimován pastvou hospodářských zvířat a kácením spojeným s výrobou dřevěného uhlí. Výskyt endemických druhů hlodavců zaznamenaných v této oblasti potvrzuje unikátnost této oblasti a studie proto volá po krocích vedoucí k jeho ochraně. V neposlední řadě byl během této studie objeven pro vědu zcela nový druh angolského endemita (Rhabdomys sp.), který zatím čeká na formální popis.

Krásová J., Mikula O., Bryja J., Baptista N. L., António T., Aghová T., Šumbera R., 2021. Biogeography of Angolan rodents: The first glimpse based on phylogenetic evidence. Diversity and Distributions, doi: 10.1111/ddi.13435.

Back To Top