skip to Main Content

Druhové koncepty a ochrana ohrožených savců

nosorožec Cottonův (Ceratotherium cottoni) © Jan Robovský

Zoologové pracují s celou řadou konceptů a definic druhu, což v poslední době sehrává stále významnější roli také v ochraně přírody. Často totiž dochází k povyšování stávajících poddruhů na druhy, kvůli čemuž jsou pak nově popsané druhy ohroženější. Ochranářská opatření jsou zpravidla založena na kombinaci biologických a taxonomických znalostí s přihlédnutím logistické realizovatelnosti těchto opatření.

Jan Robovský z Katedry zoologie PřF JU se jako člen mezinárodního týmu odborníků podílel na vypracování přehledu problematiky definice druhu a jejich dopadů na ochranu přírody. Tým se soustředil především na to, jak použití různých druhových konceptů ovlivňuje rozhodování o ochranářských opatřeních.

Pro přiblížení této problematiky zvolili jako příklady ikonické druhy velkých afrických savců: nosorožce Cottonova (Ceratotherium cottoni), slona pralesního (Loxodonta cyclotis), žiraf (Giraffa spp.) a antilop skálolezů (Oreotragus spp.) a popsali, jak taxonomické nejasnosti komplikují snahy o ochranu těchto druhů. Někdy je problémem neoprávněný předpoklad o nutnosti reprodukční izolace, jindy přílišné lpění na určité hodnotě genetické distance mezi druhy. Robovský a spol. vidí v řešení v používání fylogenetického konceptu druhu, který umožňuje druhy vymezit na základě diagnostikovatelnosti, jako osobité evoluční linie zasluhující odpovídají ochranu.

Groves, C. P., Cotterill, F. P. D., Gippoliti, S., Robovský, J., Roos, C., Taylor, P. J., & Zinner, D. (2017). Species definitions and conservation: a review and case studies from African mammalsConservation Genetics, 1-10.

Back To Top