skip to Main Content

Fungující hospodářství představují celoroční útočiště pro ptáky

Tradiční hospodářství. © Ewig Lernender, CC BY-SA 3.0

V posledních desetiletích došlo ke značnému poklesu počtu ptáků, žijících v zemědělské krajině. Ve snaze zastavit tento dramatický pokles byla přijata rozmanitá opatření k jejich ochraně. Postupně se však ukázalo, že účinnost těchto opatření je omezená, hlavně kvůli naší neschopnosti stanovit, která místa jsou důležitá pro úspěšné hnízdění a přezimování ptáků. Pro úspěšnou ochranu ptáků v zemědělské krajině je zásadní umět taková místa vytipovat a pochopit sezónní změny v druhové pestrosti a početnosti ptáků, k nimž na těchto místech dochází. Mezi místa vhodná pro ptáky v zemědělské krajině patří i hospodářské statky.

Miroslav Bažant z Katedry zoologie PřF JU a jeho kolegové zkoumali vliv hospodaření na statcích na diverzitu ptáků ze zemědělské krajiny v České republice, včetně druhů z Červeného seznamu ohrožených druhů. V průběhu výzkumu zhodnotili diverzitu přezimujících a hnízdících druhů ptáků na více než 200 lokalitách. Sledovali přitom rozdíly ve společenstvech ptáků na třech různých typech statků a ve volné zemědělské krajině, změny v nárocích na prostředí mezi zimou a jarem u jednotlivých druhů ptáků, a také vliv uspořádání krajiny, ruderální vegetace a nadmořské výšky na společenstva ptáků.

Výzkum dovedl autory k závěru, že největší počet druhů ptáků zemědělské krajiny hostí statky zaměřené na hospodářská zvířata. Naopak nejméně jich žije ve volné zemědělské krajině. Ve volné krajině a na opuštěných farmách také dochází k největšímu úbytku druhů ptáků během zimy. Různí ptáci preferují různá prostředí, ale v zimě jich nejvíce vyhledává statky s hospodářskými zvířaty. Počet druhů ptáků klesal s nadmořskou výškou a stoupal s přítomností ruderální vegetace. Nejvyšší počet ptáků zemědělské krajiny se vyskytuje na fungujících statcích s hospodářskými zvířaty, které si tím pádem zaslouží pozornost a podporu ochrany přírody.

Šálek, M., Bažant, M., & Żmihorski, M. (2018). Active farmsteads are year‐round strongholds for farmland birds. Journal of Applied Ecology55(4), 1908-1918.

Back To Top