skip to Main Content

Změny společenstev drobných savců v krajině střední Evropy

norník rudý (Myodes glareolus) © Wikimedia Commons

Malé druhy býložravých, zrnožravých a hmyzožravých savců jsou významnou součástí suchozemských ekosystémů. Tyto druhy hrají zásadní roli jako kořist pro predátory a rovněž ovlivňují strukturu vegetace, zejména lesních porostů. Rozšíření drobných savců a jejich populační dynamiku ovlivňuje rozmístění potravních zdrojů, úkrytů i výskyt jedinců stejného druhu.

Dlouhodobá dynamika populací drobných savců patří dlouhodobě studovaným tématům populační ekologie. O faktorech prostředí, které tuto dynamiku ovlivňují, však stále nevíme mnoho. Jan Riegert a František Sedláček z Katedry zoologie PřF JU se svými kolegy analyzovali dlouhodobé údaje o společenstvech drobných savců střední Evropy. Zaměřili se na obyvatele dvou lesních biotopů, které se liší svou strukturou, sukcesním vývoji a typem hospodaření – mladé smrkové monokultury a dospělé porosty buků.

Výsledky výzkumu ukázaly, že společenstva drobných savců jsou obecně bohatší v mladých plantážích smrků. Ve smrkových plantážích se během sledovaného období zvyšoval počet norníků rudých (Myodes glareolus) a myšic lesních (Apodemus flavicollis), zatímco klesal počet rejsků obecných (Sorex araneus). U populace norníka a myšice byly zjištěny 3-5 leté populační cykly. U hraboše mokřadního (Microtus agrestis) ani rejska obecného nebyly podobné cykly přítomné. Příčinou změn byl podle všeho vývoj lesního porostu určený způsobem hospodaření. Společenstva drobných savců ve vzrostlých bučinách se během sledovaného období výrazně neměnila.

Autoři studie tak prokázali, že způsob lesního hospodaření výrazně ovlivňuje strukturu a dynamiku společenstev drobných savců ve střední Evropě.

Zárybnická, M., Riegert, J., Bejček, V., Sedláček, F., Šťastný, K., Šindelář, J., … & Zima, J. (2017). Long-term changes of small mammal communities in heterogenous landscapes of Central EuropeEuropean Journal of Wildlife Research63(6), 89.

Back To Top