skip to Main Content

Jak vymírali velcí a malí savci na konci pleistocénu?

Na konci nejmladší doby ledové, tedy na přechodu mezi obdobím pleistocénu a holocénu před 12 až 10,5 tisíci let, vymřela celá řada druhů savců. Odborníci se již dlouhou dobu zabývají tím, do jaké míry se na těchto vymírání podílelo klima, a jak se na tom podíleli naši předci. Stále ale není úplně jasné, jak významný byly v tomto vymírání jednotlivé ekologické faktory. Výzkum se také často soustředí na velké druhy savců, takzvanou megafaunu, a poněkud opomíjí vymírání malých druhů savců.

Věra Řičánková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a její spolupracovníci se zaměřili na to, jaký vliv měly regionální ekologické faktory na vymírání velkých a malých savců ve 14 oblastech palearktické oblasti. Ta zahrnuje Evropu, severní, přední, střední a východní Asii, a také severní Afriku. Vycházeli přitom z přehledů žijících druhů a druhů, které ve studovaných oblastech vymřely na konci pleistocénu, a zároveň také z dostupných klimatických dat a modelů.

Výsledky výzkumu ukazují, že megafauna sice vymírala rychleji, ale zároveň byl charakter vymírání v jednotlivých oblastech podobný pro velké i malé savce. Z toho vědci vyvozují, že ve vymírání na konci pleistocénu měly velký význam klimatické faktory. Největší roli přitom měla ztráta vhodných biotopů a vzestup množství srážek. Pro mnoho druhů savců z konce nejmladší doby ledové byla vhodným prostředím step nebo poušť – nikoliv tundra nebo les. Nejméně se vymíralo v centrálních oblastech Eurasie, kde dlouhodobě přetrvávaly stepi a pouště. Naopak největší katastrofou pro savce doby ledové bylo šíření lesa, spojené se zvýšením srážek a teploty. Velkým problémem bylo zvýšení množství sněhu v zimě, který řadě druhů brání ve shánění potravy. Ztráta vhodného prostředí postihla více velké savce, v čele s ikonickými mamuty.

Řičánková, V., Horsák, M., Hais, M., Robovský, J., & Chytrý, M. (2017). Environmental correlates of the Late Quaternary regional extinctions of large and small Palaearctic mammals. Ecographyhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecog.02851/full

Back To Top