skip to Main Content

Jsou jihoafričtí samotářští rypoši heterotermní?

Hezoun mezi rypoši, rypoš kapský (Georychus capensis), jeden ze studovaných druhů © J. Okrouhlík

Heterotermie, tj. neudržování stále tělesné teploty, je u savců adaptací zejména na nedostupnost potravy a vody a to zejména u druhů žijících v sezóně či denně proměnném prostředí. Heterotermie tím snižují své energetické nároky. Poslední dobou zjišťujeme, že heterotermii využívá více afrických savců než jsme si doposud mysleli a řada z nich dokonce upadá do stavu strnulost. Rypoši jsou skupina afrických podzemních hlodavců s pozoruhodnou variabilitou termoregulačních strategií a rodinného uspořádání. Někteří rypoši žijí v rodinných skupinách a jiní samotářsky. Najdeme mezi nimy druhy plně homeotermní i heterotermní a to včetně takového extrému jako je rypoš lysý a proto jsou vhodnou skupinou ke studiu adaptací v souvislosti s udržováním tělesné teploty. Ovšem většina našich znalostí o rypoších pochází z laboratorních pokusů. Kompletně doposud chyběly záznamy tělesných teplot u volně žijících samotářských druhů. V této práci přinášíme unikátní informace o tělesných teplotách dvou samotářsky žijících druhů rypošů (Bathyergus suillus a Georychus capensis). Tělesnou teplotu jsme zaznamenávali v hodinovém intervalu po dobu téměř jednoho roku pomoci sond voperovaných do břišní dutiny. Kapsko, tj. oblast výskytu obou studovaných druhů, má podnebí takové, že v létě je teplo a sucho a v zimě zase naopak zima a mokro. Očekávali jsme, že během nehostinného období samotářští rypoši vstoupí do stavu strnulosti, což se projeví poklesem jejich teploty. Nicméně náš předpoklad se nenaplnil a my jsme zjistili, že rypoši sice přizpůsobují načasování své denní aktivity podle ročního období, ale nevstupují do stavu strnulosti. Neschopnost vstoupit do tohoto stavu znamená, že rypoši nejsou schopni snížit tímto mechanismem své energetické nároky a mohou být náchylní k probíhajícím změnám klimatu.

Okrouhlík, J., Šumbera, R., Gardner, B., Schoemann, K., Lövy, M., & Bennett, N. C. (2021). Are southern African solitary mole-rats homeothermic or heterothermic under natural field conditions?Journal of Thermal Biology95, 102810.

Back To Top