skip to Main Content

Recent news

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 21. 2. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Tom Fayle (Institute…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 14. 2. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Elina Mäntylä (Institute…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 7. 2. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Petr Klimeš (Center…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 31. 1. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Knud Andreas Jønsson…

Back To Top