skip to Main Content

Recent news

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 2. 10. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Stefan Harrison (ENTU…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 25. 9. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Francisco Encinas-Viso (CSIRO,…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 18. 9. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Kenneth Molem and…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 11. 9. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Fran Kostanjsek (Department…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 4. 9. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Dan Leština (Department…

Back To Top