skip to Main Content

Recent news

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 26. 2. 2020, 12:00, Kokomo room (former library) Kateřina Sam (ENTU…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 19. 2. 2020, 12:00, Kokomo room (former library) Moria Robinson (Michigan…

Kokomo Seminář

Kokomo seminář

Wednesday 12. 2. 2020, 12:00, Kokomo room (former library) Marjorie da Silva…

Back To Top