skip to Main Content

Recent news

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 7. 11. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Pavel Fibich (PřF…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Tuesday (!) 30. 10. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Mirjam Hazenbosch…

Back To Top