skip to Main Content

Recent news

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 13. 2. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Kateřina Sam (ENTU…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 6. 2. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Vojtěch Novotný (ENTU…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 30. 1. 2019, 12:00, Kokomo room (former library)  Pavel Matos Maraví…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 23. 1. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Kate Vogiatzi (Imperial…

Back To Top