skip to Main Content

Recent news

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 17. 10. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Leonardo Ré Jorge…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 10. 10. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Donald Quicke (Department…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 3. 10. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Pavel Duda (Department…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 26. 9. 2018, 12:00, Kokomo room (former library) Paolo Biella (Laboratory…

Back To Top