skip to Main Content

Recent news

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 20. 11. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Martin Volf (ENTU…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 13. 11. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Elina Mäntylä (ENTU…

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 6. 11. 2019, 12:00, Kokomo room (former library) Alfred Kik (Department…

Back To Top