skip to Main Content
Menu

Recent news

Kokomo Seminar

Kokomo seminar

Wednesday 29. 11. 2017, 12:00, Kokomo room (former library) Nichola Plowman (finishing…

Kokomo Seminars

Kokomo seminars

Tuesday 21.11.2017, 11:30, Kokomo room (former library) Prof. Jean Pierre Lumaret (Univ.…

Back To Top