skip to Main Content

MSc. Markéta Davídková

Supervisor: RNDr. Petr Doležal, Ph.D.

Doctoral thesis topic: Vývoj entomofauny polomu na lokalitě Radvanovický hřeben se zvláštním zřetelem na ekofyziologii kůrovcovitých (Coleoptera: Scolytinae)

Back To Top