skip to Main Content

prof. RNDr. Oldřich Nedvěd, CSc.

Výzkumné zaměření:

– biologie slunéček (Coleoptera: Coccinellidae)
– ekofyziologie hmyzu (chladová odolnost, fotoperiodismus)
– invazní ekologie

Kontakt:

e-mail: nedved@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 253
místnost: B 253

 

 

CV

Vzdělání:

– 2020: prof., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
– 2000: doc., Biologická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích.
– 1990 – 1995: CSc., Aspirantura, Entomologický ústav ČSAV, České Budějovice, obor entomologie, dizertační práce: Chladová odolnost slunéček (Coleoptera: Coccinellidae), školitel Ivo Hodek.
– 1984 – 1989: RNDr., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha; obor systematická biologie, specializace entomologie; diplomová práce: Vybrané ekologické charakteristiky slunéček (Coleoptera: Coccinellidae), školitel Karel Hůrka a Ivo Hodek. Absolvoval s vyznamenáním.

Zaměstnání:

– od r. 1994: Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
– od r. 1992: Biologická, pak Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2010: Smithsonian Tropical Research Institute, Panama, 1 měsíc
– 1995: Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands, 3 měsíce
– 1991 – 1992: Smithsonian Tropical Research Institute, Panama, 3 měsíce

Granty a ocenění:

Hlavní řešitel:
– 2020–2022: GA ČR: Jak se dělá tečkování: genetika a ekologie zbarvení slunéček (Coleoptera: Coccinellidae)
– 2019–2021: GA JU: Mechanismy určující druhovou a funkční diverzitu hmyzu v různě bohatých ekosystémech
– 2016–2018: GA JU Faktory ovlivňující diverzitu hmyzu napříč biomy
– 2016–2018: ASRT-16-06 (AV ČR) Reproduction, Paternity and Thermal Requirements of an Insect Invasive Alien Species
– 2014–2015: 7AMB14SK016 (MŠMT) Výškové změny společenstev slunéček
– 2008–2012: QH-82047 (NAZV, Ministerstvo zemědělství): Invazní slunéčko Harmonia axyridis – přínos pro biologickou ochranu rostlin nebo ohrožení biodiverzity?
– 1996: IAC6007601 (GA AV): Odolnost afidofágních slunéček (Coleoptera: Coccinellidae) proti nepříznivým podmínkám prostředí během dormance
– FRVŠ 0361 (2000); FRVS 1273 (2002); FRVŠ 1252 (2002); FRVŠ 1852 (2003); FRVŠ 1076 (2004)

Spoluřešitel:
– 2014 – 2016: 14-33733S (GA ČR) Spodní výšková hranice vysokohorského hmyzu: Ekofysiologie horských motýlů napříč vývojovým cyklem
– 1998 – 2002: ME 169 (): Mechanismy přechodu fotoperiodické informace z receptoru do endokrinních žláz při řízení diapauzy, chladové aklimace a rytmu
– 1997 – 1999: GA206/97/0619 (GA ČR): Neuroendokrinní regulace sezónních adaptací modelových druhů hmyzu
– 1993 – 1995: GA206/93/1103 (GA ČR): Vztah mezi mrazuvzdorností a odolností proti vysychání adaptacemi spojenými s dormancí hmyzu
– 1991 – 1993: IA60714 (GA AV): Mechanismy chladové odolnosti hmyzu ve vztahu k diapauze

Akademické funkce:

– od r. 2004: předseda oborové rady doktorského studia Entomologie PřF JU
– 2000 – 2010: vedoucí katedry zoologie BF a pak PřF JU
– 2000 – 2003: proděkan BF JU pro rozvoj

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Aplikovaná ekologie hmyzu (KZO/399)
– Biology of Animals (KZO/768)
– Chov bezobratlých (KZO/153)
– Cvičení ze zoologie bezobratlých (KZO/151)
– Entomologické praktikum (KZO/390)
– Preparační techniky (KZO/393)
– Seminář magisterských oborů-zoologie (KZO/187)
– Speciální zoologie bezobratlých (KZO/154)
– Srovnávací fyziologie živočichů (KZO/406)
– Terénní praxe IV – zoologická část (FBI/194)
– Zoologie bezobratlých (KZO/155)

Výuka v zahraničí v rámci programu Erasmus:
– 2002 – 2015: Universität Essen, později Universität Duisburg-Essen, 1-2x ročně Praktikum z morfologie bezobratlých, případně Praktikum z Entomologie, anglicky
– 2009: University of Azores, Ponta Delgada, Portugalsko; Ekofyziologie živočichů, anglicky
– 2006: Thrace University, Orestiada, Řecko: Aplikovaná entomologie, anglicky
– 2004: Université Rennes I., Francie: Ekofyziologie živočichů, anglicky

Školitelství

Běžící doktorské práce:
Arnošt Kudrna: Fylogeneze a biogeografie vybraných skupin střevlíkovitých brouků (zadáno 2020)
Martina Karásková: Ekologie a etologie sasankových krevet (zadáno 2011)

Obhájené bakalářské práce:
Sekerka, L. (2017) Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)
Mašín, V. (2012). Faktory ovlivňující líhnivost vajíček slunéček
Macík, J. (2008). Morfometrika mořských plžů Hexaplex trunculus
Rozsypalová, A. (2006). Polymorfizmus zbarvení kukel slunéček
Sekerka, L. (2006). Review of Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Czech Republic
Součková, K. (2005). Chladová odolnost hmyzu – vliv velikosti těla
Čiháková, V. (2003) Termální melanizmus u slunéčka dvoutečného (Adalia bipunctata)
Spitzer, L. (2002). Složení společenstev hmyzu v agrocenózách klasických a transgenních odrůd
Vambera, J. (2002). Odolnost pěti druhů stínek (Isopoda) vůči suchu
Nováková, J. (1994). Vliv teploty a fotoperiody na hmotnost a délku vývoje Pyrrhocoris apterus L.

Obhájené magisterské práce:
Kudrna, A. (2019): Phylogeny of genus Caledonica (Coleoptera: Cicindelinae)
Macík, J. (2011). Příbuznost populací mořského plže Hexaplex trunculus: molekulární analýza
Balzarová (Karásková), M. (2011). Etologie sasankové krevety Ancylomenes longicarpus v Rudém moři
Rozsypalová, A. (2009). Chemická obrana slunéček proti mravencům
Sekerka, L. (2009). Cassidinae of Panama (Coleoptera: Chrysomelidae)
Součková, K. (2007). Cold tolerance of terestrial Isopods
Spitzer, L. (2006). Společenstvo epigeického hmyzu porostu kukuřice
Vambera, J. (2002). Chladové poškození hmyzu a jeho reparace
Hanč, Z. (1998). Přežívání hmyzu v nízkých teplotách, nemrazová mortalita a vliv přerušování expozic v nízkých teplotách teplotami vyššími
Nováková, J. (1997). Vývoj lumka Venturia canescens v zavíječích Ephestia kuehniella a Plodia interpunctella

Obhájené doktorské práce:
Muhammad Aslam (2020): Aposematism and toxicity of Coccinellidae
Sekerka, L. (2017). Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)
Spitzer, L. (2013). Střevlíci (Coleoptera: Carabidae) jako bioindikátor přirozených a antropogenních stanovišť
Awad, M. (2013). Reproduction of ladybird beetles

Publikační činnost

Odborné články:

2022

Vrba, P., Bartoňová-Sucháčková, A., Anders, M., Nedvěd, O., Šimek, P., Konvička, M., 2022: Exploring cold hardiness within a butterfly clade: supercooling ability and polyol profiles in European Satyrinae. Insects 13: 369. https://doi.org/10.3390/insects13040369

Haelewaters, D., Hiller, T., Ceryngier, P., Eschen, R., Gorczak, M., Houston, M.L., Kisło, K., Knapp, M., Landeka, N., Pfliegler, W.P., Zach, P., Aime, C., Nedvěd, O., 2022: Do biotic and abiotic factors influence the prevalence of a common parasite of the invasive alien ladybird Harmonia axyridis? Frontiers in Ecology and Evolution 10: 773423.

Zare Khormizi, M., Shakarami, J., Hanley, G., Nedvěd, O., Pahlavan Yali, K., 2022: Overwintering of Coccinellids (Coleoptera: Coccinellidae) in the Center of Iran. Journal of the Entomological Research Society 24(1):23-31. https://doi.org/10.51963/jers.v24i1.2019

Lubbers, M., Lamers, G.E.M., De Kesel, A., Nedvěd, O., Schilthuizen, M., Haelewaters, D., 2022: Bacterial biofilms on thalli of Laboulbeniales: a community uncovered. Sydowia -Horn- 74:335-342. https://biblio.ugent.be/publication/8746930

2021

Awad, M., Nedvědová, J., Nedvěd, O., 2021: Thermal plasticity of antioxidative activity in fresh adults of Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). African Entomology 29(1):125-132. https://doi.org/10.4001/003.029.0125

Biranvand, A., Hesami, S., Gheibi, M., Fekrat, L., Nedvěd, O., 2021: Additional notes to the morphology of Hyperaspis pseudopustulata Mulsant, 1853 (Coleoptera: Coccinellidae). Journal of Insect Biodiversity and Systematics 7: 67-73. https://jibs.modares.ac.ir/article-36-43010-en.html

Nedvěd, O., 2021: Bidirectional Müllerian Mimicry between Adalia bipunctata (Linnaeus) and Oenopia conglobata (Linnaeus) (Coleoptera: Coccinellidae). Outreach Science 120: 42-45. https://researchoutreach.org/articles/scientists-join-dots-between-lady-beetles-iran/

Szawaryn, K., Nedvěd, O., Biranvand, A., Czerwiński, T., Nattier, R., 2021: Revision of the genus Coccidula Kugelann (Coleoptera: Coccinellidae). ZooKeys 1043: 61–85. https://zookeys.pensoft.net/article/65829/

Skuhrovec, J., Roy, H.E., Peter Brown, P.M.J., Kazlauskis, K., Inghilesi, A.F., Soares, A.O., Adriaens, T., Roy, D.B., Nedvěd, O., Zach, P., Viglašová, S., Kulfan, J., Honek, A., Martinková, Z., 2021: Development of the European Ladybirds smartphone application: a tool for Citizen Science. Frontiers in Ecology and Evolution, 9: 741854. doi.org/10.3389/fevo.2021.741854

2020

Biranvand, A., Nedvěd, O., Nattier, R., Nepaeva, E., Haelewaters, D., 2020: Review of the genus Hippodamia (Coleoptera: Coccinellidae) in the Palearctic region. Oriental Insects: 55:2, 293-304, doi.org/10.1080/00305316.2020.1763871

Haelewaters, D., Hiller, T., Kemp, E.A., Van Wielink P.S., Shapiro-Ilan, D.I., Aime, M.C., Nedvěd, O., Pfister, D.H., Cottrell, T.E. 2020. Mortality of native and invasive ladybirds co-infected by ectoparasitic and entomopathogenic fungi. PeerJ 8: e10110. http://doi.org/10.7717/peerj.10110

Michaud, J.P., Nedvěd, O., Bayoumy, M., Abdelwahab, A., Torres, J., Saxena, S., Omkar, de Santos-Cividanes T.M., Sakaki, S., Rasekh, A., Torfi, E.T., 2020: The capacity for limb regeneration during metamorphosis is broadly conserved in the Coccinellidae. Annals of the Entomological Society of America, 113(6): 452–460 doi: 10.1093/aesa/saaa020

Nedvěd, O., 2020: Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy. Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central Europe. 2nd edition. Academia, Praha. 304+LXXIX pp. ISBN 978-80-200-3023-8

Nedvěd, O., Biranvand, A., Shakarami, J., Şenal, D., 2020: Potential Müllerian mimicry between Adalia bipunctata (L.) and Oenopia conglobata (L.) (Coleoptera: Coccinellidae) in Iran. The Coleopterists Bulletin 74(1): 161-167. https://doi.org/10.1649/0010-065X-74.1.161

Zach, P., Holecová, M., Brabec, M., Hollá, K., Šebestová, M., Martinková, Z., Skuhrovec, J., Honěk, A., Nedvěd, O., Holec, J., Brown, P.M.J., Saniga, M., Jauschová, T., Kulfan, J., 2020: Scots pine forest in Central Europe as a habitat for Harmonia axyridis: temporal and spatial patterns in the population of an alien ladybird. Folia Oecologica 47: 81-88. 10.2478/foecol-2020-0010

Zarei, M., Madadi, H., Zamani, A.A., Nedvěd, O., 2020: Intraguild predation between Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) and Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) at various extraguild prey densities and arena complexities. Insects 11(5): 288; https://doi.org/10.3390/insects11050288

2019

Sakaki, S., Jalali, M.A., Kamali, H., Nedvěd, O., 2019: Effect of low-temperature storage on life history parameters and predation capacity of Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae). European Journal of Entomology 116: 10–15.

Mardani-Talaee, M., Zibaee, A., Rahimi, V., Zare Khormizi, M., Mozafar Mansouri, S., Nedvěd, O., 2019: Occurrence of alien invasive ladybird Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae) in Iran. The Coleopterists Bulletin 73(1): 114–120.

Biranvand, A., Nedvěd, O., Tomaszewska, W., Al Ansi, A.N., Fekrat, L., Haghghadam, Z.M., Zare Khormizi, M., Noorinahad, S., Şenal, D., Shakarami, J., Haelewaters, D., 2019: The genus Harmonia (Coleoptera, Coccinellidae) in the Middle East region. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 59(1): 163–170.

Haelewaters, D., Boer, P., Báthori, F., Rádai, Z., Reboleira, A.S.P.S., Tartally, A., De Kesel, A., Pfliegler, W.P., Nedvěd, O., 2019: Studies of Laboulbeniales on Myrmica ants (IV): intraspecific diversity of Rickia wasmannii. Parasite 26: 29.

Aslam. M., Veselý, P., Nedvěd, O., 2019: Response of passerine birds and chicks to larvae and pupae of ladybirds. Ecological Entomology 44: 792-799. DOI 10.1111/een.12756

Knapp, M., Řeřicha, M., Maršíková, S., Harabiš, F., Kadlec, T., Nedvěd, O., Teder, T., 2019: Invasive host caught up with a native parasitoid: field data reveal high parasitism of Harmonia axyridis by Dinocampus coccinellae in Central Europe. Biological Invasions 21: 2795-2802.

Nedvěd, O., Aslam, M., Abdolahi, R., Sakaki, S., Soares, A.O., 2019: Age and temperature effects on accumulation of carotenoids in ladybirds. IOBC WPRS Bulletin 145: 33-36.

Zarei, M., Madadi, H, Zamani, A.A., Nedvěd, O., 2019: Predation rate of competing Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) and Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) on Aphis fabae (Sternorrhyncha: Aphididae) at various prey densities and arena complexities. Bulletin of Insectology 72 (2): 273-280.

Fiedler, L., Nedvěd, O., 2019: Fifty shades of the ladybird Harmonia axyridis and sexually transmitted disease. Journal of Insect Science 19: 10.

2018

Ceryngier P., Nedvěd O., Grez A.A., Riddick E.W., Roy H.E., San Martin G., Steenberg T., Veselý P., Zaviezo T., Zúñiga-Reinoso Á., Haelewaters D., 2018: Predators and parasitoids of the harlequin ladybird, Harmonia axyridis, in its native range and invaded areas. Biological Invasions 20:1009–1031.

Abdolahi R., Nedvěd O., Nozari J., 2018: New data on some Coccinellidae (Coleoptera) from Iran. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 53: 83–90.

Beltrà, A., Wäckers, F.L., Nedvěd, O., Pekas, A., 2018: Predation rate and performance of three ladybirds against the green peach aphid Myzus persicae in sweet-pepper. Entomologia Experimentalis et Applicata 166: 491–499.

Biranvand, A., Hesami, S., Gheibi, M., Fekrat, L., Nedvěd, O., 2019: Contribution to the knowledge of the Coccinellidae (Coleoptera) of Iran. Oriental Insects 53: 231–250.

Lakhal, M.A., Ghezali, D., Nedvěd, O., Doumandji, S., 2018: Checklist of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) of Algeria with record of an alien species Harmonia axyridis. ZooKeys 774: 41–52.

Nedvěd, O., Awad, M., Laugier, G., Piálek, L., Krejčí, A., Karabüyük, F., Pužejová, K., Kalushkov, P., 2018: Paternity and sperm competition following multiple mating in ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). IOBC-WPRS Bulletin 137: 17–24.

Holecová, M., Zach P., Hollá, K., Šebestová, M., Klesniaková, M., Šestáková, A., Honěk, A., Nedvěd, O., Parák, M., Martinková, Z., Holec, J., Viglášová, S., Brown, P.M.J., Roy, H.E., Kulfan, J., 2018: Overwintering of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) on Scots pine in Central Europe. European Journal of Entomology 115: 658–667.

2017

Haelewaters D., Zhao S., Clusella-Trullas S., Cottrell T.E., De Kese A., Fiedler L., Herz A., Hesketh H., Hui C., Kleespies R.G., Losey J.E., Minaar I.A., Murray K.M., Nedvěd O., Pfliegler W.P., Raak-van den Berg C.L., Riddick E.W., Shapiro-Ilan D.I., Smyth R.R., Steenberg T., van Wielink P.S., Viglášová S., Zhao Z., Ceryngier P., Roy H.E., 2017: Parasites of Harmonia axyridis: current research and perspectives. BioControl, 62: 355–371. DOI: 10.1007/s10526-016-9766-8

Viglášová S., Nedvěd O., Zach P., Kulfan J., Parák M., Honěk A., Martinková Z., Roy H.E., 2017: Species Assemblages of ladybirds including the Harlequin ladybird Harmonia axyridis: a comparison at large spatial scale in urban habitats. BioControl 62: 409–421. DOI: 10.1007/s10526-017-9793-0

Biranvand A., Tomaszewska W., Nedvěd O., Zare Khormizi M., Nicolas V., Canepari C., Shakarami J., Fekrat L., Fürsch H., 2017: Review of the tribe Hyperaspidini Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) from Iran. Zootaxa 4236 (2): 311–326. dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4236.2.6

Awad M., Piálek L., Krejčí A., Laugier G., Nedvěd O., 2017: Paternity following multiple mating in Harmonia axyridis. BioControl 62 (3): 297–307. DOI: 10.1007/s10526-017-9806-z

Abdolahi R., Nedvěd O., Nozari J., 2017: 45 new records of lady beetles (Col.: Coccinellidae) out of 28 species from 10 provinces of Iran. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. DOI: 10.1556/038.52.2017.016

Escalona H.E., Zwick A., Li H.-S., Li J., Wang X., Pang H., Hartley D., Jermiin L.S., Nedvěd O., Misof B., Niehuis O., Ślipiński A., Tomaszewska W., 2017: Molecular phylogeny reveals food plasticity in the evolution of true ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae: Coccinellini). BMC Evolutionary Biology 17: 151; DOI 10.1186/s12862-017-1002-3

Abdolahi R., Nedvěd O., Nozari J., 2017: A key to genera of Iranian lady beetles (Coleoptera: Coccinellidae) and species of subfamilies chilocorinae, coccinellinae, epilachinae and microweiseinae. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica. DOI: 10.1556/038.52.2017.019

Biranvand A., Nedvěd O., Shakarami J., Fekrat L., Hamidi E., Volf M., Hanley G.A., 2017: The Ladybeetle Community (Coleoptera: Coccinellidae) of North East of Iran. Baltic Journal of Coleopterology 17 (1): 49-67.

Vrba P., Nedvěd O., Zahradníčková H., Konvička M., 2017: Temporal plasticity in cold hardiness and cryoprotectant contents in northern versus temperate Colias butterflies (Lepidoptera: Pieridae). Cryo-Letters 38 (4): 330-338.

Ceryngier P., Nedvěd O., Grez A.A., Riddick E.W., Roy H.E., San Martin G., Steenberg T., Veselý P., Zaviezo T., Zúñiga-Reinoso Á., Haelewaters D., 2017: Predators and parasitoids of the harlequin ladybird, Harmonia axyridis, in its native range and invaded areas. Biological Invasions. DOI 10.1007/s10530-017-1608-9

Vrba P., Nedvěd O., Zahradníčková H., Konvička M., 2017: More complex than expected: Cold hardiness and cryoprotectant content in overwintering larvae of five Erebia butterflies. European Journal of Entomology 114: 470–480. doi: 10.14411/eje.2017.060

2016

Veselý P., Ernestová B., Nedvěd O., Fuchs R., 2016: Do predator energy demands or previous exposure influence protection by aposematic coloration of prey? Current Zoology DOI: 10.1093/cz/zow057

Biranvand A., Nedvěd O., Tomaszewska W., Canepari C., Shakarami J., Fekrat L., Khormizi M.Z., 2016: An annotated checklist of Microweiseinae and Sticholotidini of Iran (Coleoptera, Coccinellidae). ZooKeys 10.3897/zookeys.587.8056

Roy H.E., 55 authors, 2016: The harlequin ladybird, Harmonia axyridis: global perspectives on invasion history and ecology. Biological Invasions 18 (4): 997-1044. DOI 10.1007/s10530-016-1077-6

Nedvěd O., Háva J., 2016: New record of the invasive lady beetle Harmonia axyridis in Afrotropical Region: Tanzania, Zanzibar. African Entomology 24 (1): 247–249. DOI: http://dx.doi.org/10.4001/003.024.0247

2015

Awad M., Kalushkov P., Karabüyük F., Nedvěd O., 2015: Non-random mating activity of colour morphs of ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 11–17.

Awad M., Laugier G., Loiseau A., Nedvěd O., 2015: Unbalanced polyandry in wild-caught ladybirds Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Applied Entomology and Zoology 50 (4): 427–434. DOI 10.1007/s13355-015-0348-5

2014

Ebrahimi S., Modarres-Awal1 M., Karimi1 J., Fekrat L., Nedvěd O., 2014 (1393): Two new records of ladybirds (Col.: Coccinellidae) for the Iranian beetle fauna. Journal of Entomological society of Iran, 34: 11–12.

Lombaert E, Guillemaud T, Lundgren J, Koch R, Facon B, Grez A, Loomans A, Malausa T, Nedved O, Rhule E, 2014: Complementarity of statistical treatments to reconstruct worldwide routes of invasion: the case of the Asian ladybird Harmonia axyridis. MOLECULAR ECOLOGY 23: 5979-5997. DOI: 10.1111/mec.12989

Nedvěd O., Chehlarov E., Kalushkov P., 2014: Life history of an invasive bug Oxycarenus lavaterae (Heteroptera: Oxycarenidae) in Bulgaria. Acta Zool. Bulg. 66: 203–208.

Vrba P, Dolek M, Nedvěd O, Zahradníčková H, Konvicka M, Cerrato C, 2014: Overwintering of the boreal butterfly Colias palaeno in central Europe. Cryo-Letters 35 (3), 247–254.

Panigaj L., Zach P., Honěk A., Nedvěd O., Kulfan J., Martinková Z., Selyemová D., Viglášová S., Roy H.E. 2014: The invasion history, distribution and colour pattern forms of the harlequin ladybird beetle Harmonia axyridis (Pall.) (Coleoptera, Coccinellidae) in Slovakia, Central Europe. ZooKeys 412: 89–102, doi: 10.3897/zookeys.412.6587

Průchová A., Nedvěd O., Veselý P., Fuchs R., 2014: Visual warning signals of the ladybird Harmonia axyridis (Pallas 1773): the avian predators’ point of view. Entomologia Experimentalis et Applicata. DOI:10.1111/eea.12176.

Vrba P, Nedvěd O, Konvicka M, 2014: Contrasting supercooling ability in lowland and mountain European Colias butterflies. J. Entomol. Sci. 49 (1): 63–69.

2013

Kalushkov P., Chehlarov E., Nedvěd O., 2013: Preference and suitability of graminous plants for phytophagous ladybird Cynegetis impunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae). Acta Zool. Bulg. 65 (4): 561–564.

Šenkeříková P., Nedvěd O., 2013: Preference among three aphid species by predatory ladybird beetle Harmonia axyridis in laboratory. IOBC-WPRS Bulletin 94: 123–130.

Nedvědová T., Awad M., Ungerová D., Nedvěd O., 2013: Characteristics of ladybird Harmonia axyridis during autumn migration. IOBC-WPRS Bulletin 94: 117–122.

Nedvěd O., Pekár S., Bezděčka P., Dolanský J., Havlová V., Hula V., Líznarová E., Řezáč M., Schmitt M., Sentenská L., 2013: Ecology of Arachnida alien to and spreading in Europe. IOBC-WPRS Bulletin 94: 67–70.

Knapp M., Nedvěd O., 2013: Gender and Timing during Ontogeny Matter: Effects of a Temporary High Temperature on Survival, Body Size and Colouration in Harmonia axyridis. PLoS ONE 8(9): e74984. doi:10.1371/journal.pone.0074984

Rajpurohit S, Nedvěd O, 2013: Clinal variation in fitness related traits in tropical drosophilids of the Indian subcontinent. Journal of Thermal Biology 38: 345–354.

Nedvěd O, Fois X, Ungerová D, Kalushkov P, 2013: Alien vs. Predator – the native lacewing Chrysoperla carnea is the superior intraguild predator in trials against the invasive ladybird Harmonia axyridis. Bulletin of Insectology 66 (1): 73–78.

Awad M., Kalushkov P., Nedvědová T., Nedvěd O., 2013: Fecundity and fertility of ladybird beetle Harmonia axyridis after a prolonged cold storage. BioControl 58: 657–666. DOI 10.1007/s10526-013-9512-4

Rajpurohit S, Nedvěd O, Gibbs AG, 2013: Meta-analysis of geographical clines in desiccation tolerance of Indian drosophilids. Comparative Biochemistry and Physiology A 164: 391-398. doi: 10.1016/j.cbpa.2012.11.013

Extended abstracts:

Helen E. Roy, Tim Adriaens, Nick J. B. Isaac, Marc Kenis, Thierry Onkelinx, Gilles San Martin, Peter M. J. Brown, Louis Hautier, Remy Poland, David B. Roy, Richard Comont, René Eschen, Robert Frost, Renate Zindel, Johan Van Vlaenderen, Oldřich Nedvěd, Hans Peter Ravn, Jean-Claude Grégoire, Jean-Christophe de Biseau & Dirk Maes, 2013: Harmonia axyridis implicated in native European ladybird declines. IOBC-WPRS Bulletin 94: 23–25.

Awad M., Kalushkov P., Nedvědová T., Nedvěd O., 2013: Sperm survival in fertilized females of Harmonia axyridis during overwintering. IOBC-WPRS Bulletin 94: 101–103.

Awad M., Nedvěd O., 2013: Sperm competition following multiple mating in Harmonia axyridis. IOBC-WPRS Bulletin Vol. 94: 91–93.

Kalushkov P., Šenkeříková P., Nedvěd O., 2013: Effect of air humidity on development of Harmonia axyridis. IOBC-WPRS Bulletin 94: 107–109.

Nedvěd O., Fois X., Ungerová D., 2013: Family effect in body mass and developmental time of Harmonia axyridis. IOBC-WPRS Bulletin 94: 97–99.

2012

Nedvěd O, Kalushkov P, 2012: Effect of air humidity on sex ratio and development of ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Psyche 2012: article ID 173482, 5 pages, doi:10.1155/2012/173482.

Vrba P, Konvička M, Nedvěd O, 2012: Reverse altitudinal cline in cold hardiness among Erebia butterflies. Cryo-Letters 33 (4): 251–258.

Roy HE, Adriaens T, Isaac N, Kenis M, Onkelinx T, San Martin G, Brown PMJ, Hautier L, Poland R, Roy DB, Comont R, Eschen R, Frost R, Zindel R, Van Vlaenderen J, Nedvěd O, Ravn HP, Grégoire JC, de Biseau J-C, Maes D, 2012: Invasive alien predator causes rapid declines of native European ladybirds. Diversity and Distributions 18 (7): 717–725. DOI: 10.1111/j.1472-4642.2012.00883.x

Starší odborné články viz ResearchGateENTÚ BC AV ČR, v.v.i. a BC AV ČR, v.v.i.

Populární články:

Příspěvky v časopisech Vesmír a Živa

2014

Nedvěd O., 2014. Slunéčko východní ve víně. Rostlinolékař 2014 (06): 32–33.

Nedvěd O., Veselý P., 2014. Odstrašující vzory – fungování výstražného zbarvení slunéček proti ptačím predátorům. Živa 62: číslo 5: 234-236.

2013

Šenkeřiková P., Nedvěd O., 2013. Asijské slunéčko Harmonia axyridis. Rostlinolékař 1: 19-21

Monografie:

2022

Nedvěd, O. & Djurić, M., 2022. Ladybirds of Europe: Field guide. HabiProt, Novi Sad, Serbia. 208 pages. ISBN 9 788691 203344 https://www.aphidophaga.org/ladybirdsofeurope/

2015

Nedvěd O., 2015: Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy. Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central Europe. Academia, Praha. 304+LXXIX pp. http://www.academia.cz/brouci-celedi-sluneckoviti.html

2014

Nedvěd O., 2014: Slunéčko východní (Harmonia axyridis) – pomocník v biologické ochraně nebo ohrožení biodiverzity? Jihočeská univerzita, České Budějovice, 65 pp. http://zoo.prf.jcu.cz/index.php/stahovani/category/5-miscellaneous.html?download=150%253Ainvazni-sluneko-vychodni-harmonia-axyridis

Kapitoly v monografiích:

2012

Nedvěd O., Honěk A., 2012: Life History and Development. In: Hodek I, van Emden H, Honěk A: Ecology and Behaviour of the Ladybird Beetles (Coccinellidae). Wiley-Blackwell, pp. 54–109. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405184221.html

Nedvěd O., Kovář I., 2012: Phylogeny and classification. In: Hodek I, van Emden H, Honěk A: Ecology and Behaviour of the Ladybird Beetles (Coccinellidae). Wiley-Blackwell, pp. 1–12. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405184221.html

Nedvěd O., Kovář I., 2012: List of genera in tribes and subfamilies. In: Hodek I, van Emden H, Honěk A: Ecology and Behaviour of the Ladybird Beetles (Coccinellidae). Wiley-Blackwell, pp. 526–531. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1405184221.html

Konference:

Organizace konferencí:
– 2009: SIEEC21, (co-organizer)
– 2008: Zoologické dny
– 2007: Etologická konference
– 2004: Ecology of Aphidophaga 9 (co-organizer)
– 2003: TEMP2003: International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness
– 1998: VIth European Congress of Entomology
– 1995: 2nd European Workshop on Invertebrate Ecophysiology, (co-organizer)

Účast na mezinárodních konferencích:
– 2018: IOBC meeting Exotic biological control agents, Ponta Delgada, Portugalsko
– 2016: International Congress of Entomology, Orlando, USA
– 2016: Aphidohaga 13, Freising, Něměcko
– 2015: IOBC meeting Exotic biological control agents, Bornholm, Dánsko
– 2013: Aphidophaga 12, Bělehrad, Srbsko
– 2013: ISEPEP, London, Kanada
– 2012: International Congress of Entomology, Daegu, Korea
– 2011: IOBC/WPRS Harmonia Meeting, Hluboká nad Vltavou, ČR
– 2011 ICEPEP, Rennes, Francie
– 2010: Aphidophaga 11: Perugia, Itálie
– 2010: European Congress of Entomology, Budapest, Maďarsko
– 2009: IOBC/WPRS Harmonia Meeting, Engelberg, Švýcarsko
– 2009: SIEEC21, České Budějovice, ČR
– 2008: ICE 2008, Durban, Jižní Afrika
– 2007: Ecology of Aphidophaga 10, Athens, Řecko
– 2005: ICIPE, Roskilde, Dánsko
– 2004: Ecology of Aphidophaga 9, České Budějovice, ČR
– 2003: Ecological Impact of Genetically Modified Organisms, Praha, ČR
– 2003: TEMP 2003: International Symposium on Animal and Plant Cold Hardiness, České Budějovice, ČR
– 2002: Genetics, Evolution, and Biological Control, Montpellier, Francie
– 2002: Ecology of Aphidophaga 8, Ponta Delgada, Portugalsko
– 2002: 2nd Japanese-Czech Seminar on Insect Ecophysiology, České Budějovice, ČR
– 2001: 4th European Workshop of Invertebrate Ecophysiology, St. Peterburg, Rusko
– 2000: Temp2000: A symposium on insect and plant cold hardiness, Victoria, Kanada
– 1998: 3rd European Workshop of Invertebrate Ecophysiology, Birmingham, Velká Británie
– 1998: VIth European Congress of Entomology, České Budějovice, ČR
– 1996: Ecology of Aphidophaga 6, Gembloux, Belgie
– 1996: Dissemination Biodiversity Information, Amsterdam, Nizozemí
– 1995: 2nd European Workshop on Invertebrate Ecophysiology, České Budějovice, ČR
– 1995: EuroLOOP Worshop II, Amsterdam, Nizozemí
– 1993: Ecology of Aphidophaga 5, La Col sur Loup, Francie
– 1992: 1st European Workshop on Invertebrate Ecophysiology, Paimpont, Francie
– 1988: SIEEC, Kiev, Sovětský svaz

Účast na národních a česko-slovenských konferencích:
– 2019: Zoologické dny, Olomouc
– 2019: Zoologické dny, Brno
– 2018: Zoologické dny, Praha
– 2017: Zoologické dny, Brno
– 2016: Zoologické dny, České Budějovice
– 2015: ČS etologická konference, České Budějovice
– 2015: Zoologické dny, Brno
– 2013: Zoologické dny, Brno
– 2012: 39. ČS etologická konference, Nové Město na Moravě
– 2011: 39. ČS etologická konference, Kostelec nad Černými lesy
– 2010: Zoologické dny, Praha
– 2008: Zoologické dny, České Budějovice
– 2008: ČS etologická konference, České Budějovice
– 2007: Zoologické dny, Brno
– 2007: ČS etologická konference, Nitra

Členství v organizacích:

Česká společnost pro ekologii
Česká a slovenská etologická společnost (do r. 2014)
Česká společnost entomologická
International Organisation for Biological Control (do r. 2014)
Japanese Society for Applied Zoology and Entomology
The Coleopterists Society

Odkazy:

ResearchGate
ENTÚ BC AV ČR, v.v.i.
BC AV ČR, v.v.i.
Oldřich Nedvěd – Popularizátor vědy

Back To Top