skip to Main Content

doc. Mgr. Jan Riegert, Ph.D.


Výzkumné zaměření (https://orcid.org/0000-0003-4195-1278)

– ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu
– praktická ochrana ptačích společenstev

Kontakt

e-mail: honza@riegert.cz
tel: +420 387 772 214
místnost: B 263

 

 

CV

Vzdělání

– 2018: doc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, katedra Zoologie, České Budějovice. Téma práce: Ekologie vybraných ptačích predátorů v závislosti na potravní nabídce

– 2005: Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, katedra Zoologie, České Budějovice. Téma práce: Ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v městském prostředí

– 2000: Mgr., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, katedra Zoologie, České Budějovice. Téma práce: Potravní ekologie a reprodukční úspěšnost poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích

– 1998: Bc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, katedra Zoologie, České Budějovice. Téma práce: Potrava poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích

 

Zaměstnání

– od r. 2005: Odborný asistent na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích

 

Výzkumné pobyty

– Výzkumné dvouměsíční expedice do Kamerunu (2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2016, 2022)

– Zřízení a údržba výzkumné stanice v Bamenda Highlands, Cameroon (2 200 m n. m., Mendongbuo area, Big Babanki district, North West Cameroon, 2008-2016)

Granty

Hlavní řešitel

– Erasmus+, Mezinárodní kreditová mobilita KA 107 (2020-1-CZ01-KA107-077761, Kamerun, 2020-2023) – pobyt dvou Ph.D. studentů z University of Dschang na PřF JU (8 měsíců), výjezd do Kamerunu na University of Dschang a sběr dat na Mt. Cameroon (2 měsíce), pobyt dvou akademických pracovníků z University of Dschang na PřF JU (3 měsíce)

– GAAV (IAA 601410709, 2007-2010): Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech

– FRVŠ (G4-1057, 2004): Potravní ekologie poštolky obecné v městském a mimoměstském prostředí

– GAJU (04-GAJU-59, 2003): Optimalizace individuální potravní strategie u městských poštolek obecných (Falco tinnunculus)

 

Spoluřešitel

– GAJU (156/2013/P): Tropická biodiverzita na úrovni populací, společenstev a ekosystémů

– GAJU (156/2010/P): Studium potravních sítí v tropických ekosystémech (Nová Guinea, Afrika)

– Grant Magistrátu statutárního města České Budějovice (2010): Rekonstrukce přírodovědné naučné stezky: Stromovka – centrum

– Grant Magistrátu statutárního města České Budějovice (2008): Přírodovědná naučná stezka: Stromovka – centrum

– FRVŠ (21-0786, 2002): Potravní ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v městském prostředí

 

Garant studentských projektů

–  Joel Sonyia Cecil Christopher: Distribution, density and community structure of raptors in Tropical region and Temperate zone (India & Czech Republic) (Idea Wild, 2023-2024)

–  Murielle Majiteu: Habitat and foraging preferences of Eastern giant eland (Taurotragus derbianus gigas) in Benoue National Park, Northern Cameroon (Idea Wild, 2023-2024)

– Tomáš Dvořák: Habitatové preference krahujce obecného (Accipiter nisus) v Pošumaví (SGA, 2022)

– Jose Innoncent Tache Tamdjo: Pollution of fish species in relation to farming strategies around Menoua river (West Cameroon) (Idea Wild, 2022-2023)

– Solange Mekuate Kamga: Ecological impacts of forest elephants on the vegetation structure and its influence on the spatial distribution of birds on Mount Cameroon (Idea Wild, 2022-2023)

– Karolína Mrázková: Výběr nocovišť u skorce vodního (Cinclus cinclus) na Tachovsku (SGA, 2021)

– Kryštof Korejs: Vývoj ptačích společenstev na Radovesické výsypce v závislosti na změnách struktury vegetace (SGA, 2021)

– Veronika Majerová: Variabilita hlasových projevů drozda zpěvného (Turdus philomelos) (SGA, 2021)

– Magdalena Pilařová: Habitatové preference kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Třeboňské pánvi (SGA, 2021)

– Martin Liška: Potravní ekologie skorce vodního na vybraných tocích Tachovska (SGA, 2020)

– Kryštof Chmel: Does rainforest fragmentation cause genetic differentiation of insectivorous birds (Monarchidae) in Papua New Guinea? (GAJU, 2016)

Pedagogická činnost

PřF JU:

– Ekologie ptáků (KZO/382, garant – přednášející)

– Systematická ornitologie (KZO/384, garant – přednášející)

– Ornitologie (KZO/383, garant – přednášející)

– Ornitologické exkurze (KZO/373, garant – cvičící)

– Terénní praxe I (FBI/002, cvičící)

– Terénní praxe II (FBI/190, cvičící)

– Zoologie vyšších obratlovců (KZO/156, cvičící)

– Ekologie živočichů (KBE/125, cvičící)

– Ornitologie zaměřená na CITES (KBD/ORNI, přednášející)

– Systematika CITES živočichů (KZO/070, KBD/QSCZ, přednášející)

– Tutorials in Ecology (KZO/101E, cvičící)

– Welfare a bioetika zájmových chovů (KZO/062, garant – přednášející)

Externí výuka:

– Data analysis I (University of Dschang, Faculty of Science, dept. of Animal Biology, Cameroon, 2022) – 4-denní blokové cvičení

– Data analysis II (University of Dschang, Faculty of Science, dept. of Animal Biology, Cameroon, 2022) – 4-denní blokové cvičení

Školitelství

Běžící bakalářské práce

Hubáčková Daniela: Okolnosti nálezu a porovnání vlivu péče pro jednotlivé druhy savců a ptáků v záchranné stanici živočichů (zadáno 2023, ZF – vedoucí práce)

Ježková Kristýna: Funkční diverzita ptačích společenstev na gradientu urbanizace v Českých Budějovicích (zadáno 2022)

 

Běžící magisterské práce

Koukalová Martina: Obrana hnízda vůči atrapám predátorů u sýkory koňadry (Parus major) na Třeboňsku (zadáno 2023)

Dvořák Tomáš: Potravní specializace krahujce obecného (Accipiter nisus) v Pošumaví (zadáno 2023)

Domeni Dorvald Nice: Habitat preferences of Speckled mousebird (Colius striatus) in urban subsaharan Africa (zadáno 2022, co-supervisor, University of Dschang, Cameroon)

Korejs Kryštof: Vliv faktorů na strukturu ptačích společenstev odvalů po těžbě uranu na Příbramsku (zadáno 2022)

Majerová Veronika: Mechanismy přenosu imitací a druhově specifických hlasových projevů u drozda zpěvného (Turdus philomelos) (zadáno 2022)

Shiloff Dawson: Recognition of territorial calls of neighbours and non-neighbours in Pygmy owl (Glaucidium passerinum) males (zadáno 2021)

 

Běžící doktorské práce

Cecil Christopher Joel Sonyia: Habitat preferences of raptors in Tropical region and Temperate zone (zadáno 2022)

Majiteu Murielle: Habitat preferences and diet composition of Giant eland (Taurotragus derbianus) in Benue National Park (zadáno 2022, co-supervisor, University of Dschang, Cameroon)

Vlčková Kamila: Causes and consequences of variation in blood glucose level in birds and its integration with energy metabolism and stress response mechanisms (zadáno 2021, fakultní garant)

Tache Tamdjo Jose Innoncent: Hydrobiology and ecotoxicology of the Menoua river: the impact of pollutants on the fish farming community (zadáno 2019, co-supervisor, University of Dschang, Cameroon)

Kamga Mekuate Solange: Diversity and distribution of Mt. Cameroon birds (zadáno 2019, co-supervisor, University of Dschang, Cameroon)

 

Obhájené bakalářské práce

Koukalová, M. (2023). Charakteristiky hnízdních příležitostí v teritoriích kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) na Třeboňsku

Panáčková, Š. (2023). Ontogenetický vývoj andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) v zájmovém chovu

Dvořák, T. (2023). Breeding habitat preferences of the Eurasian sparrowhawk (Accipiter nisus) in the foothills of the Šumava Mountains

Korejs, K. (2022). Nine-year bird community development on Radovesická spoil heap

Majerová, V. (2022). Variabilita hlasových projevů drozda zpěvného (Turdus philomelos)

Tomešová, A. (2021). Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov

Pilařová, M. (2020). Variabilita složení potravy kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a krahujce obecného (Accipiter nisus) v západní Palearktidě

Liška, M. (2019). Výběr biotopu skorce vodního (Cinclus cinclus) na vybraných tocích Tachovska

Hralová, N. (2012). Mortalita ptáků na elektrickém vedení v ČR

Vrána, J. (2012). Reprodukční systémy a ekologické nároky chřástalovitých (Rallidae)

Smiešková, J. (2012). Long-term reproductive success in some Ardeidae

Chmel, K. (2011). Vliv faktorů na reprodukční parametry bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) a b. černohlavého (S. torquata)

Luka, V. (2010). Složení potravy a reprodukční úspěšnost puštíka obecného (Strix aluco)

Jůzlová, Z. (2010). Variabilita zpěvu sedmihláska hajního (Hippolais icterina) v urbánním prostředí

Štorek, V. (2009). Potravní chování motáka pochopa (Circus aeruginosus) v Českobudějovické pánvi

Kapoun, O. (2007). Společenstva drobných savců v okolí Českých Budějovic a populační ekologie hraboše polního (Microtus arvalis) (ZF JU, odborný konzultant)

Fainová, D. (2006). Potravní strategie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích

Lövy, M. (2004). Potravní ekologie kalouse ušatého (Asio otus) v Českých Budějovicích

Mikeš, V. (2003). Potravní chování městských a mimoměstských poštolek obecných (Falco tinnunculus)

 

Obhájené magisterské práce

Pilařová, M. (2023). Habitatové preference kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Třeboňské pánvi

Majiteu, M. (2022). Uses of wild animals in the West Region of Cameroon: their importance and conservation implications (co-supervisor, University of Dschang, Cameroon, pdf zde)

Liška, M. (2021). Habitatové preference skorce vodního (Cinclus cinclus) na tocích v okresu Tachov

Bendová, K. (2021). Koncentrace krevní glukózy u vlaštovky obecné (Hirundo rustica): zdroje variability a souvislost s fitness (fakultní garant)

Bavol’árová, K. (2019). Reakce poštolky obecné (Falco tinnunculus) na různé typy predátorů v městském a mimoměstském prostředí (UPJŠ PrF Košice – odborný konzultant)

Svobodová, Y. (2018). Ontogenetický vývoj a behaviorální projevy ledňáka modrokřídlého (Dacelo leachii) v zájmovém chovu (ZF JU, vedoucí práce)

Šťastný, V. (2018). Habitatové preference ptáků na vybraných mokřadech SV Čech a optimalizace managementových opatření v PP Sedmihorské slatiny

Hralová, N. (2016). Pohnízdní disperze kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) v jižních Čechách

Chmel, K. (2013). Hnízdní ekologie bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) v bývalém VVP Ralsko

Luka, V. (2012). Hnízdní úspěšnost a potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco)

Jůzlová, Z. (2012). Variabilita zpěvu a funkce imitací u sedmihláska hajního (Hippolais icterina)

Fainová, D. (2008). Genetická variabilita evropské populace rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) (fakultní garant)

Lövy, M. (2007). Potravní chování a složení potravy kalouse ušatého (Asio otus) v městském prostředí

Mikeš, V. (2006). Potravní ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) na gradientu urbanizace

 

Obhájené doktorské práce

Chmel, K. (2018). The ecology of lowland rainforest bird community in Papua New Guinea

 

Publikační činnost

Odborné články

2023

Korejs, K., Šálek, M., Bejček,V., Musil, P., Šťastný, K., & Riegert, J. (2023). Nine-year bird community development on a North-Bohemian spoil heap: impacts of restoration approach and vegetation characteristics. Landscape and Ecological Engineering, 19(4). https://doi.org/10.1007/s11355-023-00582-6

Kamga, S. M., Tamungang, S. A., Ava II, T., Chmel, K., Ewome, F. L., Molua, L. L., Uceda-Gómez, G., Janeček, Š., Mlíkovský, J., & Riegert, J. (2023). Changes in bird community structure on Mount Cameroon driven by elevational and vertical gradients. Diversity, 15, 727. https://doi.org/10.3390/d15060727

Fai, P. B. A., Kenko, D. B. N., Tchamadeu, N. N., Mbida, M., Korejs, K., & Riegert, J. (2023). Use of multivariate analysis to identify phytoplankton bioindicators of stream water quality in the mono-modal equatorial agro-ecological zone of Cameroon. Environmental Monitoring and Assessment, 195, 788. https://doi.org/10.1007/s10661-023-11390-8

Korejs, K., Riegert, J., Kigl, M., & Novotný, V. (2023). Differences in bird community structure between riparian and upland zones in a New Guinean rainforest. Australian Field Ornithology, 40, 179-195. http://dx.doi.org/10.20938/afo40179195

Šálek, M., Riegert, J., Krivopalova, A., & Cukor, J. (2023). Small islands in the wide open sea: the importance of non-farmed habitats under power pylons for mammals in agricultural landscape. Agriculture, Ecosystems and Environment, 351 (1), 108500. https://doi.org/10.1016/j.agee.2023.108500

Tache, J. I. T., Fai, P.  B.  A., Tamungang, S. A., & Riegert, J. (2023). Use of pesticides and risk perception of environmental contamination by farmers surrounding the Menoua River (West Cameroon). Integrated Environmental Assessment and Management, 19(6), 1600-1608. https://doi.org/10.1002/ieam.4745

Tache, J. I. T., Fai, P.  B.  A., Tamungang, S. A., & Riegert, J. (2023). Concentrations of pesticide residues in fish tissue are below detectability in the Menoua River (West Cameroon). Environmental Monitoring and Assessment, 195 (1), 176. https://doi.org/10.1007/s10661-022-10765-7

Urbánková, G., Riegert, J., Mladěnková, N., Dikošová, T., Janochová, L., & Sedláček, F. (2023). Similarity of locomotor personality trait within parents improves their reproduction in the common vole (Microtus arvalis) under laboratory conditions. Mammal Research, 68, 27-36. https://doi.org/10.1007/s13364-022-00649-z

2022

Riegert, J. (2022). Birds in Temperate and Tropical Forests: Introduction to the Special Issue. Diversity, 14, 537. https://doi.org/10.3390/d14070537

Nemcova, J., Riegert, J., Cerna, K., Rob, F., Smahelova, J., Hercogová, J., Martinek, P., & Ondic, O. (2022). Prevalence of oral and anal HPV infection in Czech predominantly HIV-positive MSM – data from a previously unreported population. International Journal of STD & AIDS, 33 (12),1054-1064. 10.1177/09564624221123869

Riegert, J. (2022). Detectability of birds under different sampling efforts and during the breeding season: A case study from Central Europe. Journal of Vertebrate Biology, 71,  22027. 10.25225/jvb.22027

Havlíček, J., Riegert, J., & Fuchs, R. (2022). A comparison of foraging-range sizes, flight distances and foraging habitat preferences in urban and rural House Sparrow Passer domesticus populations. Ibis, 164 (4), 1227-1242. 10.1111/ibi.13072

Kamga, S. M., Tamungang, S. A., Awa II, T., Ewome, F. L., Motombi, F. N., Hořák, D., & Riegert, J. (2022). The importance of forest elephants for vegetation structure modification and its influence on the bird community of mid-elevation forest on Mount Cameroon, West-Central Africa. Diversity, 14, 227. https://doi.org/10.3390/d14030227

Ševčík, R., Kloubec, B., Riegert, J.,  Šindelář, J., Kouba, M., & Zárybnická. M. (2022). Forest structure determines nest box use by Central European boreal owls. Scientific Reports, 12, 4735. https://doi.org/10.1038/s41598-022-08792-y

Hosťovecký, M., Riegert, J., Adam, P., & Prokop, P. (2022). Skin conductivity responses to images of war and sports in men and women: an evolutionary perspective. Adaptive Human Behavior and Physiology, 8, 263-279. https://doi.org/10.1007/s40750-022-00186-8

Cimická, J., Riegert, J., & Černá, K. (2022). Intestinal mycobiome associated with diagnosis of inflammatory bowel disease based on tissue biopsies. Medical Mycology, 60(1), myab076. https://doi.org/10.1093/mmy/myab076

2021

Mikeš, V., Muška, M., Vondrka, A., Riegert, J., & Hladík, M. (2021). Breeding of Common Terns (Sterna hirundo) on Lipno Reservoir. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 61, 80-86.

Ševčík, R., Riegert, J., Šťastný, K., Zárybnický, J., & Zárybnická, M. (2021). The effect of environmental variables on owl distribution in Central Europe: A case study from the Czech Republic. Ecological Informatics, 64, 101375.

Riegert, J., Chmel, K., Vlček, J., Hrázský, Z., Sedláček, O., Grill, S., Reif, J.. & Hořák, D. (2021). Alarming declines in bird abundance in an Afromontane global biodiversity hotspot. Biodiversity and Conservation, 30 (12), 3385-3408. https://doi.org/10.1007/s10531-021-02252-1

Urbánková, G., Riegert, J., Mladěnková, N., Kolářová, P., Eliáš, Z., & Sedláček, F. (2021). Behavioural plasticity of personality traits of the common vole under three-day continual observation in a test box. Behavioural Processes, 188, 104418. https://doi.org/10.1016/j.beproc.2021.104418

Chmel, K., Kamga, S. M., Awa II, T., Ewome, F. L., Gomez, G. U., Hořák, D., Mlíkovský, J., Molua, L. L., Riegert, J., & Janeček, Š. (2021). Vertical stratification and seasonal changes of the avian community in the Mount Cameroon lowland rainforest. African Journal of Ecology, 59, 655-666. https://doi.org/10.1111/aje.12877

Hazell, R. J., Chmel, K., Riegert, J., Paul, L., Isua, B., Kaina, G. S., Fibich, P., Molem, K., Stewart, A. J. A., Peck, M. R., Weiblen, G. D., & Novotny, V. (2021). Spatial scaling of plant and bird diversity from 50 to 10,000 ha in a lowland tropical rainforest. Oecologia, 196, 101-113. https://doi.org/10.1007/s00442-021-04925-8

Riegert, J., Šindelář, J., Zárybnická, M., & Horáček, I. (2021). Large-scale spatial patterns of small-mammal communities in the Mediterranean region revealed by Barn owl diet. Scientific Reports, 11, 4985. https://doi.org/10.1038/s41598-021-84683-y

Havlíček, J., Riegert, J., Bandhauerová, J., Fuchs, R., & Šálek, M. (2021). Species-specific breeding habitat association of declining farmland birds within urban environments: conservation implications. Urban Ecosystems, 24, 1259–1270. https://doi.org/10.1007/s11252-021-01111-9

Cukor, J., Linda, R., Andersen, O., Eriksen, L. F., Vacek, Z., Riegert, J., & Šálek, M. (2021). Evaluation of spatio-temporal patterns of predation risk to forest grouse nests in the Central European mountain regions. Animals, 11, 316. https://doi.org/10.3390/ani11020316

von Birrer, S., Riegert, J., Šálek, M., &  Zárybnická, M. (2021). Nahrungszusammensetzung und geographische Unterschiede von acht Eulenarten: eine Meta-Analyse. Eulen-Rundblick, 71, 90-93.

Šálek, M., Grill, S., & Riegert, J. (2021). Nest-site selection of avian urban exploiter, the Eurasian magpie Pica pica, across the urban-rural gradient. Journal of Vertebrate Biology, 70 (1), 20086. https://doi.org/10.25225/jvb.20086

Šťastný, V., & Riegert, J. (2021). Habitat use of breeding birds in Central European reed beds. Wetlands Ecology and Management, 29, 81-91. https://doi.org/10.1007/s11273-020-09768-3

2020

Šíchová, K., Urbánková, G., Riegert, J., Horsley, R., Mladěnková, N., Starck-Lantová, P., & Sedláček, F. (2020). Lifetime low plasticity of behavioural traits in the common vole (Microtus arvalis) under laboratory conditions. Ethology, 126 (8), 812-823. https://doi.org/10.1111/eth.13039

2019

Ševčík, R., Riegert, J., Šindelář, J., & Zárybnická, M. (2019). Vocal activity of the Central European Boreal Owl population in relation to varying environmental conditions. Ornis Fennica, 96, 1-12. 10.1007/sl0144-10016-10565-​y

2018

Riegert, J., & Jůzlová, Z. (2018). Vocal mimicry in the song of Icterine Warbler (Hippolais icterina): possible functions and sources of variability. Ethology Ecology & Evolution, 30 (5), 430-446.

Luka, V., & Riegert, J. (2018). Apodemus mice as the main prey that determines reproductive output of Tawny Owl (Strix aluco) in Central Europe. Population Ecology, 60 (3), 237-249.

Chmel, K., Riegert, J., Paul, L., Mulau, M., Sam, K., & Novotny, V. (2018). Predation on artificial and natural nests in the lowland rainforest of Papua New Guinea. Bird Study, 65 (1), 114-122.

Pavliska, P.L., Riegert, J., Grill, S., & Šálek, M. (2018). The effect of landscape heterogeneity on population density and habitat preferences of the European hare (Lepus europaeus) in contrasting farmlands. Mammalian Biology, 88, 8-15.

2017

Zárybnická, M., Riegert, J., Bejček, V., Sedláček, F., Šťastný, K., Šindelář, J., Heroldová, M., Vilímová, J.,  & Zima, J. (2017). Long-term changes of small mammal communities in heterogenous landscapes of Central Europe. European Journal of Wildlife Research, 63, 89.

Zanata, T. B., Dalsgaard, B., Passos, F. C., Cotton, P. A., Roper, J. J., Maruyama, P. K., Fischer, E., Schleuning, M., Martín González, A. M., Vizentin-Bugoni, J., Franklin, D. C., Abrahamczyk, S., Alárcon, R., Araujo, A. C., Araújo, F. P, Azevedo-Junior, S. M., Baquero, A. C., Carstensen, D. W. Chupil, H., Coelho, A. G., Hořák, D., Ingversen, T. T., Janeček, Š., Kohler, G., Lara, C., Las-Casas, F. M. G., Ariadna, Lopes, V., Machado, A. O., Machado, C. G., Machado, I. C., Maglianesi, M. A., Malucelli, T. S., Mohd-Azlan, J., Moura, A. C., Oliveira, G. M., Oliveira, P. E., Ornelas, J. F., Riegert, J., Rodrigues, L. C., Rosero-Lasprilla, L., Rui, A. M., Sazima, M., Sedláček, O., Timmermann, A., Wang, Z., Watts, S., Rahbek, C., & Varassin, I. G. (2017). Bird-flower interactions are more specialized in the New World than in the Old World. Journal of Biogeography, 44 (8), 1891-1910.

Zárybnická, M., Riegert, J., Kloubec, B., & Obuch, J. (2017). The effect of elevation and habitat cover on nest box occupancy and diet composition of Boreal Owl Aegolius funereus. Bird Study, 64 (2), 222-231.

Zárybnická, M., Riegert, J., & Šťastný, K. (2017). Seasonal habitat-dependent change in nest box occupation by Tengmalm’s owl associated with a corresponding change in nest predation. Population Ecology, 59, 65-70.

2016

Chmel, K., Riegert, J., Paul, L., & Novotný, V. (2016). Vertical stratification of an avian community in New Guinean tropical rainforest. Population Ecology, 58 (4), 535-547.

2015

Šálek, M., Riegert, J., & Grill, S. (2015). The House Sparrows Passer domesticus and Tree Sparrows Passer montanus: fine-scale distribution, population densities, and habitat selection in a Central European city. Acta Ornithologica, 50 (2), 221-232.

Zárybnická, M., Riegert, J., Brejšková, L., Šindelář, J., Kouba, M., Hanel, J., Popelková, A., Menclová, P., Tomášek, V. C., & Šťastný, K. (2015). Factors affecting growth of Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) nestlings: prey abundance, sex and hatching order. PLoS ONE, 10 (10): e0138177. doi:10.1371/journal.pone.0138177

Říčánková, V., Robovský, J., Riegert, J., & Zrzavý, J. (2015). Regional patterns of postglacial changes in the Palearctic mammalian diversity indicate retreat to Siberian steppes rather than extinction. Scientific Reports, 5, 12682.

Zárybnická, M., Kloubec, B., Obuch, J., & Riegert, J. (2015). Fledgling productivity in relation to diet composition of Tengmalm’s owl in Central Europe. Ardeola, 62 (1), 163-171.

Zárybnická, M., Riegert, J., & Kouba, M. (2015). Indirect food web interactions affect predation of Tengmalm’s Owls Aegolius funereus nests by Pine Martens Martes martes according to the alternative prey hypothesis. Ibis, 157, 459-467.

Červinka, J., Riegert, J., Grill, S., & Šálek, M. (2015). Large scale evaluation of carnivore road mortality: the effect of landscape and local scale characteristics. Mammal Research, 60 (3), 233-243.

Šálek, M., Havlíček, J., Riegert, J., Nešpor, M., Fuchs, R., & Kipson, M. (2015). Winter density and habitat preferences of three declining granivorous farmland birds: the importance of the keeping of poultry and dairy farms. Journal for Nature Conservation, 24, 10-16.

Zárybnická, M., Riegert, J., & Šťastný, K. (2015). Non-native spruce plantations represent a suitable habitat for Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in the Czech Republic, Central Europe. Journal of Ornithology, 156, 457-468.

2014

Šálek, M., Červinka, J., Banea, O. C., Krofel, M., Ćirović, D., Selanec, I., Penezić, A., Grill, S., & Riegert, J. (2014). Population densities and habitat use of the golden jackal (Canis aureus) in farmlands across the Balkan Peninsula. European Journal of Wildlife Research, 60, 193-200.

Pavelková – Řičánková, V., Riegert, J., Semančíková, E., Hais, M., Čejková, A., & Prach, K. (2014). Habitat use in gray marmots (Marmota baibacina). Acta Theriologica, 59 (2), 317-324.

Pavelková – Řičánková, V., Robovský, J., & Riegert, J. (2014). Ecological structure of Recent and Last Glacial mammalian faunas in Northern Eurasia: the case of Altai-Sayan refugium. PLoS ONE, 9 (1), e85056.doi:10.1371/journal.pone.0085056

Riegert, J., Antczak, M., Fainová, D., & Blažková, P. (2014). Group display in the socially monogamous Northern Double-collared Sunbird (Cinnyris reichenowi). Behavioural Processes, 103, 138-144.

2013

Zárybnická, M., Riegert, J., & Šťastný, K. (2013). The role of Apodemus mice and Microtus voles in the diet of Tengmalm’s owl in Central Europe. Population Ecology, 55 (2), 353-361.

Lövy, M., & Riegert, J. (2013). Home range and land use in urban Long-eared owls. The Condor, 115 (3), 551-557.

2012

Janeček, Š., Riegert, J., Sedláček, O., Bartoš, M., Hořák, D., Reif, J., Padyšáková, E., Fainová, D., Antczak, M., Pešata, M., Mikeš, V., Patáčová, E., Altman, J., Kantorová, J., Hrázský, Z., & Doležal, J. (2012). Food selection by avian floral visitors: an important aspect of plant-flower visitor interactions in West Africa. Biological Journal of the Linnean Society, 107, 355-367.

Jůzlová, Z., & Riegert, J. (2012). The vocal mimicry in the song of icterine warbler, Hippolais icterina (Sylviidae, Passeriformes). Folia Zoologica, 61 (1), 17-24.

Riegert, J., & Lövy, M. (2012). Koexistence poštolky obecné (Falco tinnunculus) a kalouse ušatého (Asio otus) v Českých Budějovicích. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 52, 45-51.

2011

Riegert, J. & Fuchs, R. (2011). Fidelity to roost sites and diet composition of wintering male urban Common Kestrels (Falco tinnunculus). Acta Ornithologica, 46 (2), 183-189.

Zárybnická, M., Riegert, J., & Šťastný, K. (2011). Tengmalm’s owl diet composition: a comparison of camera surveillance and pellet analysis. Ornis Fennica, 88, 147-153.

Riegert, J., Fainová, D., Antczak, M., Sedláček, O., Hořák, D., Reif, J., & Pešata, M. (2011). Food niche differentiation in two syntopic sunbird species: a case study from the Cameroon Mountains. Journal of Ornithology, 152, 819-825.

2010

Šálek, M., Riegert, J., & Křivan, V. (2010). The impact of vegetation characteristics and prey availability on habitat use and diet of the Little Owl (Athene noctua) in Central European farmland. Bird Study, 57, 495-503.

Hořák, D., Sedláček, O., Reif, J., Riegert, J., & Pešata, M. (2010). When savannah encroaches on the forest: thresholds in bird-habitat associations in the Bamenda Highlands, Cameroon. African Journal of Ecology, 48, 822-827.

Riegert, J., Fainová, D., & Bystřická, D. (2010). Genetic variability, body characteristics and reproductive parameters of neighbouring rural and urban common kestrel (Falco tinnunculus) populations. Population Ecology, 52 (1), 73-79.

2009

Riegert, J., Lövy, M., & Fainová, D. (2009). Diet composition of Common Kestrels Falco tinnunculus and Long-eared Owls Asio otus coexisting in an urban environment. Ornis Fennica, 86 (4), 123-130.

Hutterer, R., Riegert, J., & Sedláček, O. (2009). A tiny new species of Sylvisorex (Mammalia: Soricidae) from the Bamenda Highlands, Cameroon. Bonner Zoologische Beiträge, 56 (3), 151-157.

Skoracki, M., Antczak, M., Riegert, J., Fainová, D., & Mikeš, V. (2009). New species and new records of quill mites (Acari: Syringophilidae) inhabiting African passerines (Aves: Passeriformes). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 55 (2), 123-137.

2008

Riegert, J., Sedláček, O., & Hutterer, R. (2008). Diet of sympatric African grass owl (Tyto capensis) and spotted eagle owl (Bubo africanus) in the Bamenda Highlands, NW Cameroon. African Journal of Ecology, 46, 428-431.

Riegert, J., Antczak, M., & Fainová, D. (2008). The first record of Short-eared Owl Asio flammeus in SW Cameroon. Malimbus, 30, 165-167.

2007

Reif, J., Sedláček, O., Hořák, D., Riegert, J., Pešata, M., Hrázský, Z., & Janeček, Š. (2007). Habitat preferences of birds in a montane forest mosaic in the Bamenda Highlands, Cameroon. Ostrich, 78 (1), 31–36.

Janeček, Š., Hrázský, Z., Bartoš, M., Brom, M., Reif, J., Hořák, D. Bystřická, D., Riegert, J., & Pešata, M. (2007). Importance of big pollinators for the reproduction of two Hypericum species in Cameroon, West Africa. African Journal of Ecology, 45, 607-613.

Riegert, J., Fainová, D., Mikeš, V., & Fuchs, R. (2007). How urban kestrels Falco tinnunculus divide their hunting grounds: partitioning or cohabitation? Acta Ornithologica, 42 (1), 69-76.

Riegert, J., Dufek, A., Fainová, D., Mikeš, V., & Fuchs, R. (2007). Increased hunting effort buffers against vole scarcity in an urban kestrel Falco tinnunculus population. Bird Study, 54, 353-361.

Riegert J., Mikeš V., & Fuchs R. (2007). What determines hunting effort and hunting success in Common Kestrels (Falco tinnunculus) breeding in two areas with different degree of landscape urbanization? Buteo, 15, 27-38.

Sedláček, O., Reif, J., Hořák, D., Riegert, J., Pešata, M., & Klvaňa, P. (2007). The birds of a montane forest mosaic in Big Babanki area, Bamenda Highlands, Cameroon. Malimbus, 29, 89-100.

2006

Sedláček, O., Hořák, D., Riegert, J., Reif J., & Horáček, I. (2006). Comments on Welwitsch’s mouse-eared bat (Myotis welwitschii) with the first record from Cameroon. Mammalian Biology, 71 (2), 120-123.

Reif, J., Hořák, D., Sedláček, O., Riegert, J., Pešata, M., Hrázský, Z., Janeček, Š., & Storch, D. (2006). Unusual abundance-range size relationship in an Afromontane bird community: the effect of geographic isolation? Journal of Biogeography, 33, 1959-1968.

2004

Riegert, J., & Fuchs, R. (2004). Insects in the diet of urban kestrels from central Europe: An alternative prey or constant component of the diet? Ornis Fennica, 81, 23-32.

Sedláček, O., Hořák, D., Riegert, J., Reif, J., & Pešata, M. (2004). Poznámky k výskytu migrantů v Kamerunu. Sylvia, 40, 63-78.

Sedláček, O., Hořák, D., Reif, J., & Riegert, J. (2004). A new record of Grey-necked Picathartes (Picathartes oreas) in Cameroon. Malimbus, 26, 31-32.

Riegert, J., Přibylová, A., & Sedláček, O. (2004). Notes on calls of the Yellow-breasted Boubou (Laniarius atroflavus) during the breeding season in NW Cameroon. Biological Letters, 41 (2), 181-184.

 

Populární články

Šťastný, V., & Riegert, J. (2022). Jaké mokřady jsou pro ptáky nejvhodnější? Ochrana přírody, 77(2), 14-17.

Riegert, J., & Janeček, Š. (2009). Přírodovědecký výzkum v kamerunských horách. Jihočeská univerzita, 1/2009, 62-63.

Janeček, Š, Janečková, P., Riegert, J., & Sedláček, O. (2004). Za přírodou Kamerunu I. Živa, 1/2004, 42-44.

Janeček, Š, Janečková, P., Riegert, J., & Sedláček, O. (2004). Za přírodou Kamerunu II. Živa, 2/2004, 89-91.

Sedláček O., Riegert, J., Janeček Š., Janečková, P., Přibylová, A., & Vanišová, D. (2003). Kamerun III. Savana. Ptačí svět, 11(1), 12.

Riegert, J. (2003). Výsledky akce Poštolka obecná – Pták roku 2002. Ptačí svět, 11(2), 4-5.

Dusík, M., Formánek, J., Plesník, J., Riegert, J., Škopek, J., & Voříšek P. (2002). Pták roku 2002 – Poštolka obecná (Falco tinnunculus). 12 pp.

Sedláček, O., Riegert, J., Janeček, Š., Janečková, P., Přibylová, A., & Vanišová, D. (2002). Kamerun I. Města, pobřeží a tropický deštný les. Ptačí svět, 9, 12.

Riegert, J., Sedláček, O., Janeček, Š., Janečková, P., Přibylová, A., & Vanišová, D. (2002). Kamerun II. Hory. Ptačí svět, 10(2), 12.

 

Monografie

Riegert, J. (2011). Raptors in urban environment: A case study on Common Kestrel and Long-eared Owl. Nova Science Publihers, Hauppauge N.Y.

 

Kapitoly v monografiích

Riegert, J. (2008). Common Kestrel. In: Cepák, J., Klvaňa, P., Formánek, J., Hořák, D. Jelínek, M., Schröpfer, L., Škopek, J., & Zárybnický, J. (Eds.) Czech and Slovak Bird Migration Atlas. Aventinum, Praha.

Riegert, J. (2008). Common Buzzard. In: Cepák, J., Klvaňa, P., Formánek, J., Hořák, D. Jelínek, M., Schröpfer, L., Škopek, J., & Zárybnický, J. (Eds.) Czech and Slovak Bird Migration Atlas. Aventinum, Praha.

Riegert, J., & Schröpfer, L. (2008). Eurasian Sparrowhawk. In: Cepák, J., Klvaňa, P., Formánek, J., Hořák, D. Jelínek, M., Schröpfer, L., Škopek, J. & Zárybnický, J. (Eds.). Czech and Slovak Bird Migration Atlas. Aventinum, Praha.

Sedláček, O., Fuchs, R., Riegert, J., Pojer, F., & Homolka, P. (2005). Ptáci Středních Brd. In: Cílek, V. (Ed.) Střední Brdy. Mze ČR, MŽP ČR, ČSOP Příbram a Kancelář pro otázky ochrany přírody a krajiny, Příbram.

 

Konference

– Korejs, K., Šálek, M., Bejček, V., Musil, P., Šťastný, K., Volf, O. & Riegert, J. (2022). Bird community development on Radovesická spoil heap. 6th European Congress of Conservation Biology 2022, 22.-26. 8. Prague (poster + poster pitching presentation)

Riegert, J., Šálek, M., & Birrer, S. (2020). Variabilita ve složení potravy vybraných druhů sov v rámci Evropy. Zoologické dny 2020, 6.-7.2. Olomouc (přednáška)

Riegert, J., Chmel, K., Vlček, J., Sedláček, O., Reif, J., Hořák, D., Hrázský, Z., & Janeček, Š. (2019). Stabilita složení ptačího společenstva v afromontánních podmínkách. Zoologické dny 2019, 7.-8.2. Brno (přednáška)

Riegert, J., & Jůzlová, Z. (2018). Imitace ve zpěvu sedmihláska hajního (Hippolais icterina).  Zoologické dny 2018, 8.-9.2. Praha (přednáška)

– Riegert, J., Lövy, M., Luka, V., & Zárybnická, M. (2017). Dietary habits of four avian predators in Central Europe: the role of Microtus voles and Apodemus mice. 11th Conference of the European Ornithologists‘ Union. 18-22 August 2017, Turku, Finland (poster + poster pitching presentation)

Riegert, J., Antczak, M., Fainová, D., & Blažková, P. (2016). Funkce hromadného toku u sociálně monogamního druhu strdimila. Zoologické dny 2016, 11.-12.2. České Budějovice (přednáška)

– Luka, V., & Riegert, J. (2013). Potravní složení puštíka obecného (Strix aluco). Zoologické dny 2013, 7.-8.2. Brno (poster)

Riegert, J., Janeček, Š., Sedláček, O., Hořák, D., Reif, J., Pešata, M., Bartoš, M., Hrázský, Z., Brom, J., & Bystřická, D. (2008). Vztah mezi strdimily a jejich hostitelskými rostlinami v kamerunských horách. Zoologické dny 2008, 14.-15.2. České Budějovice (přednáška)

Riegert, J., Janeček, Š., Sedláček, O., Hořák, D., Reif, J., Pešata, M., Bartoš, M., Hrázský, Z., Brom, J., & Bystřická, D. (2007). The role of sunbirds in afromontanne pollination system, SW Cameroon. BES – TEG Ph.D./Postdoc meeting. University of Leeds, 7-8 March 2007, UK (přednáška)

Riegert, J., Mikeš, V., Fainová, D., & Fuchs, R. (2006). Domovské okrsky poštolky obecné (Falco tinnunculus) v městském prostředí. Ornitologická konference 22.-24. září 2006: Srdcem a rozumem 80 let České společnosti ornitologické, Mikulov na Moravě (přednáška)

– Fainová, D., & Riegert, J. (2006). Potravní strategie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích. Ornitologická konference 22.-24. září 2006: Srdcem a rozumem 80 let České společnosti ornitologické, Mikulov na Moravě (poster)

Riegert, J., Pešata, M., Janeček, Š., Sedláček, 0., Reif, J., Hořák, D., Hrázský, Z., Brom, J., Bartoš, M., & Bystřická, D. (2004). Ecological interactions between plants and sunbird species in Bamenda Highlands, NW Cameroon. 11th Pan-African Ornithological Congress, 19-25 November 2004, Djerba-Tunisia (přednáška)

– Sedláček, O., Reif, J., Riegert, J., Hořák, D., Pešata, M., & Hrázský, Z. (2004). Bird community composition in Mt. Oku area, Bamenda Highlands, NW Cameroon. 11th Pan-African Ornithological Congress, 19-25 November 2004, Djerba-Tunisia (přednáška)

– Sedláček, O., Riegert, J., & Janeček, Š. (2004). Bird community composition of Bambili Lake Calderas, Bamenda Highlands, NW Cameroon. 11th Pan-African Ornithological Congress, 19-25 November 2004, Djerba-Tunisia (poster)

Riegert, J., Pešata, M., Reif, J., Hořák, D., Sedláček, 0., Hrázský, Z., Janeček, Š., Brom, J., Bartoš, M., & Bystřická, D. (2004). Distribution and abundance of nectar resources in the territories of two sunbird species in Bamenda Highlands, NW Cameroon. 11th Pan-African Ornithological Congress, 19-25 November 2004, Djerba-Tunisia (poster)

Riegert, J., & Fuchs, R. (2004). Potravní chování městských a mimoměstských poštolek obecných (Falco tinnunculus). Ornitologická konference Dravci a sovy 2004, 24.9-26.9. 2004, Mikulov (poster)

Riegert, J., & Fuchs, R. (2004). Feeding ecology of urban kestrels (Falco tinnunculus) in central Europe. Annual Meeting of British Ecological Society, Lancaster University 7-9 September 2004, UK (přednáška)

Riegert, J., & Fuchs, R. (2003). Individual hunting behaviour of urban kestrels (Falco tinnunculus). 6th World Conference on Birds of prey and Owls, Budapest, Hungary, 18-23 May 2003 (poster)

Riegert, J., & Fuchs, R. (2002). Individuální rozdíly v loveckých aktivitách městských poštolek aneb co nemáš v hlavě, musíš mít v křídlech. Ornitologická konference Dravci a sovy 2002, Mikulov (poster)

Riegert, J., & Sedláček, O. (2002). Potrava Tyto capensis a Bubo cinerascens v Bamenda Highlands, Kamerun. Ornitologická konference Dravci a sovy 2002, Mikulov (poster)

Riegert, J., & Fuchs, R. (2001). Individual hunting behaviour of urban Kestrels. 4th Euroasian Congress on Raptors. 25-30 September 2001, Seville, Spain (poster)

Riegert, J., & Fuchs, R. (2000). Potravní ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích. Praga 2000 Natura megapolis, 28.8.-3.9. 2000, Praha (poster)

 

Propagace

– Populace rybáka hnízdícího na plovoucích ostrovech na Lipně vzrostla. ČTK České Noviny, 2.7.2021

– S ornitologem Janem Riegertem o sovách. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Máme rádi zvířata, 27.8.2020

– Ostrovy z plastových lahví plovoucí na Lipně se staly hnízdištěm ohrožených rybáků. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Zprávy, 24.7.2020

– Zažili jsme nejteplejší únor. Navíc máme za sebou už šest suchých let, což je velmi neobvyklé. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Dobré odpoledne z Českých Budějovic, 11.3.2020

– Avifauna Vrbenských rybníků. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Vltavín, 24.2.2019

– O krkavcovitých v Českých Budějovicích. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Vltavín, 3.2.2019

– Přírodovědná stezka Stromovkou v Českých Budějovicích. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Česko země známá neznámá, 21.11.2018

– Hnízdění ptáků. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Máme rádi zvířata, 5.6. 2014 (živé vysílání)

– Zimní přikrmování ptáků. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Přímá linka, 20.12. 2013 (živé vysílání)

– Avifauna českobudějovické pánve. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Máme rádi zvířata, 20.9. 2013 (živé vysílání)

– Avifauna Kamerunu. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Máme rádi zvířata, 21.6. 2013 (živé vysílání)

– Mlhou a pralesem. National Geographic, červen 2009: 24-32.

– Přednáška: Příroda kamerunských hor, 2.4.2009, Prácheňské muzeum, Písek.

– Černoch nosí okna i dveře na hlavě. MF Dnes, 21.1.2009.

– Afriku si vysnili U Havrana. MF Dnes, 25.1.2008.

 

Ostatní aktivity

– recenzent odborných časopisů (Journal of Field Ornithology, Journal of Ornithology, African Journal of Ecology, Acta Ornithologica, Behaviour, Buteo, Bird Study, Oikos, Animal Biology, Journal of Raptor Research, Heredity, BMC Ecology, Condor, Folia Zoologica, …). Více zde.

– člen redakční rady Scientific Reports (od roku 2022), hostující editor Diversity (od roku 2020)

– kroužkovací licence (č. 885/1998)

– kvalifikační kurz na ochranu zvířat proti týrání (2021, č. CZ01630)

– kvalifikační kurz na ochranu zvířat proti týrání (2014, č. CZ01630)

– kvalifikační kurz na ochranu zvířat proti týrání (2009, č. CZ00129)

– člen Etické komise PřF Ju pro výzkum (od roku 2022)

– člen zkušební komise pro získání odborné způsobilosti k provádění biologického hodnocení podle §67, ve smyslu §45i zákona č. 114/1992 Sb. (od roku 2020)

– člen ASJU (2007-2011)

– člen komise pro evidenci majetku (od roku 2011)

– člen Rady SGA (od roku 2012)

– člen odborné komise dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (od roku 2013)

– člen komise REKOZ (od roku 2015)

– člen redakční rady a sazba časopisů Buteo a Sluka (2004-2008)

– člen NO Centaurea (2004 – 2010)

– monitoring avifauny pro účely praktické ochrany přírody (2006 – Černý Kříž most; 2007 – Borkovická blata, Radar – Padrtě, Černý Pelikán – České Budějovice, Prášily, Rohy, Větrník, Zvonková, Myslív; 2008 – Libějovická alej, MAPE, VP Milovice, Radslav, výskyt ledňáčka na Malši; 2009 – odkaliště Hodějovice, lom v Padělcích, Dolní Vltavice; 2010 – Kovářov, Nová Pec, ÚP Třeboň; 2011 – Kovářov; 2012 – odvodnění Hluboká nad Vltavou; 2014 – Kovářov, 2019 – Zvonková, mapování dravců kv. 7054, 2020 – Zvonková, spalovna ZEVO Vráto – předběžný průzkum, 2021 – Zvonková, spalovna ZEVO Vráto – monitoring avifauny, 2022 – Zvonková, 2023 – Zvonková)

– ostatní monitoring ptáků (dopadové plochy v Brdech, Atlas hnízdního rozšíření ptáků ČR, Atlas hnízdního rozšíření ptáků v Českých Budějovicích,… )

– plány péče (2007 – Klokočka, Velký Rečkov; 2008 – NPP Žehuňský rybník, VP Milovice)

– praktický management lokalit (2006 – Novozámecký rybník, 2007 – PP Na Stráži; 2010 – PP Hejdlovský potok)

Back To Top