skip to Main Content

prof. RNDr. František Sedláček, Ph.D.

Výzkumné zaměření:

– ekofyziologie a populační biologie živočichů

Kontakt:

e-mail: fsedlac@prf.jcu.cz
tel.: +420 728 759 806
místnost: B 258

 

 

 

CV

Vzdělání:

– 1985 – 1990: vědecký asistent na ÚKE ČSAV v Českých Budějovicích, 1990 obhájena disertace: „Hladiny sérových bílkovin hraboše polního (Microtus arvalis) z průmyslově exponovaných a kontrolních lokalit“
– 1982 – 1985: interní vědecká aspirantura na Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Říčanech u Prahy
– 1981 – 1982: studijní pobyt na PřF UK v Praze, složena rigorózní zkouška
– 1975 – 1980: Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita v Praze (spec. zoologie obratlovců) diplomová práce: „Citlivost čichu rejska obecného (Sorex araneus) k některým mastným kyselinám“

Zaměstnání:

– od r. 1993: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
– 1985 – 2010: Ústav krajinné ekologie ČSAV (později Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Ústav pro výzkum globální změny AV ČR)

Stáže a výzkumné pobyty:

– 2001 – 2015: Socrates Erasmus Programme – Universität Duisburg-Essen, SRN – jeden až tři týdny  turnusových etologických praktik (každoročně)
– 2008: University of Morogoro, Tanzania (dva měsíce)
– 2005: Rozvojový projekt MŽP pro oblast Altaje v Ruské části (měsíc)
– 2006: Rozvojový projekt MŽP pro oblast Altaje v Kazašské části (měsíc)
– 2007: Rozvojový projekt MŽP pro oblast Altaje v Kazašské části (měsíc)
– 1994: Universität zu Köln, SRN (měsíc)
– 1994: University of Aarhus, Dánsko (týden)
– 1993: G. A. – Universität Göttingen, SRN (týden)
– 1985: Institut für Geographie Berlin, NDR (týden)

Granty a ocenění:

– 2008 – 2011: Biologie rypošovitých z mezických tropických oblastí, GAAV – spoluřešitel (řešitel Šumbera R., PřF JU)
– 2005 – 2008: Integrace etologického, fyziologického a behaviorálně-ekologického přístupu ke studiu chování živočichů, GAČR – spoluřešitel (řešitel Frynta D. PřF UK)
– 2005 – 2007: Úloha stresových hormonů v evoluci sociálního chování, GAČR – spoluřešitel (řešitel Janský L. PřF UK)
– 2005 – 2007: Myslivost jako nástroj pro rekreaci v lesích a přírodní turistiku v ČR a její význam pro management a ochranu přírody, MŠMT COST – řešitel
– 2004 – 2006: Fragmentace populací drobných savců přirozenými a antropogenními krajinnými bariérami, GAČR – řešitel
– 2004 – 2006: Rypošovití (Bathyergidae, Rodentia) jako modelová skupina pro studium evoluce sociality a adaptací na život v podzemním ekotopu, GAČR – spoluřešitel (řešitel Šumbera R., PřF JU)
– 2000 – 2001: Ekoetologie solitérního podzemního hlodavce, rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus), GAČR – spoluřešitel (řešitel Šumbera R., PřF JU)
– 1997 – 1999: Vliv imisního zatížení ekosystémů Krušných hor na populace a společenstva ptáků a drobných savců, GAČR – spoluřešitel (řešitel Bejček V., ČZU)
– 1995: Hodnocení stavu životního prostředí: Monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích, MŽP – spoluřešitel (řešitel Volka K., FCHI VŠCHT)
– 1994: Grant na výzkum fluorózy od Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) – řešitel
– 1992: Studie populační hustoty rysa ostrovida a jejího dalšího vývoje v Národním parku Šumava a přilehlé kulturní krajině, MŽP – řešitel

Pedagogické granty MŠMT
– 2011 – 2014: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi (PROVAZ), Operační program EU „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ – spoluřešitel (řešitel Bryja J., ÚBO AV ČR)
– 2011: Laboratoř na výuku biologie chování se specializací na studium personality, FRVŠ – řešitel
– 2007: Mnohostranné zvýšení atraktivnosti studia na Biologické fakultě JU pro středoškolské studenty, MŠMT rozvojový projekt – program na podporu spolupráce VŠ s regionálním školstvím – řešitel
– 2007: Zoologicko-botanické terénní cvičení na Univerzitě Usť-Kamenogorsk, Kazachstán, MŠMT rozvojový projekt – program na podporu mezinárodní mobility studentů vysokých škol – řešitel
– 2005: Rozvoj zoologických oborů pomocí letní školy: Metody studia chování živočichů, MŠMT rozvojový projekt – program na podporu rozvoje struktury – řešitel
– 2004: Inovace kurzu neuroetologie a jeho zpřístupnění na internetu, FRVŠ – řešitel
– 2002: Využití diplomových prací pro přípravu a vedení úloh v etologickém praktiku, FRVŠ – řešitel
– 1999: Inovace laboratoře pro praktická cvičení z ekologické fyziologie a etologie, FRVŠ – řešitel
– 1997: Ověření výskytu fluorózy u všech skupin obratlovců z Krušných hor, FRVŠ – spoluřešitel (řešitel Šťastný K., ČZU)
– 1995: Využití drobných zemních savců pro bioindikaci organismům dostupného fluoru v prostředí, FRVŠ – spoluřešitel (řešitel Šťastný K., ČZU)
– 1993: Stanovení stupně fluorózy u drobných zemních savců z lokalit s vysokou hladinou antropogenního fluoru, Výbor fondu dynamického rozvoje vysokých škol – spoluřešitel (řešitel Šťastný K., ČZU)

Pedagogická činnost

PřF JU:
– Behaviorální ekologie (KZO/147)
– Behaviorální struktura v populacích živočichů (KZO/273)
– Biologie chování živočichů (KZO (ZVT)/159)
– Biology of animals (KZO/768)
– Ekologie savců (KZO (ZVT)/366)
– Ekologie savců – cvičení (KZO/367)
– Kognitivní etologie (KZO/160)
– Mammalogie (KZO (ZVT)/381)
– Neuroetologie (KZO (ZVT)/675)
– Praktikum z etologie (I) (KZO (ZVT)/362)
– Praktikum z etologie (II) (KZO (ZVT) /364)
– Praktikum z mammalogie (KZO (ZVT)/378)
– Srovnávací fyziologie živočichů (KZO/406)
– Zoologie pro ekology (ZEZ/153)

ZF JU:
– Determinace živočišných produktů (CITES) (KBD/DZP)

Školitelství

Běžící bakalářské práce:
Hanus, A.: Vliv fyzických kompetitivních kontaktů na délku života a reprodukci u lupenitky Phyllium philippinicum (zadáno 2024)
Kubíková, A.: Sezónní výměna srsti se zaměřením na hlodavce – literární rešerše (zadáno 2024)
Macháňová, E.: Habituace hlodavců na experimentální podmínky – literární rešerše (zadáno 2024)

Běžící magisterské práce:
Petrásková, P.: Vliv pachové preference na reprodukční úspěch u hraboše polního (zadáno 2020)

Obhájené bakalářské práce:
Petrásková, P. (2020). Laboratorní test disasortativního párování u hraboše polního – literární rešerše
Tomanová, L. (2020). Asortativní párování na základě osobnostních rysů a jeho vliv na reprodukční úspěch u savců
Švecová, J. (2017). Vazba mezi dominancí a osobnostními rysy u sociálně a solitérně žijících obratlovců
Janda, P. (2016). Struktura osobnostních rysů u potomstva (ZF JU)
Eliáš, Z. (2015). Osobnostní rysy hraboše polního (Microtus arvalis): Chování ve vyvýšeném labyrintu (ZF JU)
Kolářová, P. (2015). Koreluje denní aktivita ve známém prostředí s aktivitou v experimentálních aparaturách? (ZF JU)
Janochová, L. (2014). Vnitrodruhová variabilita dechové frekvence během stresové reakce u hraboše polního (Microtus arvalis) (ZF JU)
Tolarová, L. (2013). Explorace zrcadla u kosmanů (Callithricidae)
Volák, D. (2013). Explorace zrcadla u tamarínů (Callithricidae)
Nováková, I. (2012). Role personality v sociálních interakcích
Nováková, M. (2012). Personalita v chování a její možná účast při orientaci hlodavců.
Elexhauserová, A. (2011). Mohou drobní zemní hlodavci ovlivňovat přirozenou obnovu tropického pralesa?
Mladěnková, N. (2010). Jsou živochytné pasti selektivní pro norníky rudé (Myodes glareolus) lišící se v reakcích na nové prostředí
Monhartová, J. (2010). Chování savců a ptáků exponovaných zrcadlu
Pintová, R. (2010). Co zrcadlí zrcadlový test – literární rešerše
Pleštilová, L. (2010). Historický vývoj populace bobra evropského (Castor fiber) v jižních Čechách
Urbánková, G. (2010). Jsou živochytné pasti selektivní pro norníky rudé (Myodes glareolus) lišící se v reakcích na signály ohrožení?Hrindová, V. (2009). Mohou současné klimatické změny zasahovat do hibernace syslů?
Matějovská, M. (2009). Lokomotorická aktivita savců a její stanovení v laboratorních podmínkách“Notová, J. (2009). Změny hmotnosti hraboše mokřadního během populačních cyklů a víceletých trendů
Pavliska, P. (2008). Zbarvení srsti kočkovitých šelem (Felidae)
Třísková, L. (2008). Vliv chovných podmínek na hladiny glukokortikoidů u savců (rešerše)
Dohnal, R. (2007). Populační hustota a potravní preference dřevin u bobra evropského (Castor fiber) v oblasti dolního toku Moravy
Leštinová, A. (2007). Izolované subpopulace u hlodavců se zaměřením na hraboše mokřadního.
Oliveriusová, L. (2006). Magnetická orientace u obratlovců se zvláštním zaměřením na savce
Zima, J. (2005). Vybrané populačně-genetické parametry drobných savců podél antropogenních bariér
Burger, T. (2004). Dehnelův fenomén – sezónní změny u drobných savců
Lehká, H. (2004). Děložní asymetrie v počtu zárodků u hraboše mokřadního (Microtus agrestis)
Ungerová, D. (2004). Vliv anogenitální vzdálenosti na lokomotorickou aktivitu u myši laboratorní (Mus musculus var. alba)
Svobodová, P. (2003). Vybrané kvantitativní parametry vrhu a jejich vliv na samice u hraboše polního (Microtus arvalis)
Zelenková, M. (2003). Vliv anogenitální vzdálenosti jako markeru hormonálního statusu na schopnosti učení u samic myší (Mus musculus)
Knotková, E. (2002). Vokalizace rypoše stříbřitého (Heliophobius argenteocinereus)
Robovský, J. (2002). Fylogeneze podčeledi Arvicolinae (Mammalia: Rodentia) na základě morfologických, karyologických a molekulárních dat
Hulová, Š. (2001). Rozšíření a biotop sysla obecného (Spermophilus citellus) v současných podmínkách na území Čech
Rezler, D. (2001). Etoekologie losa evropského (Alces alces) v zimním období na pravobřeží Lipna.
Balová, G. (1998). Vliv chovných podmínek na příznak zátěže u hraboše polního (Microtus arvalis)
Čejka, J. (1998). Zjištění populační hustoty srnce obecného (Capreolus capreolus) a jelena evropského (Cervus elaphus) v horské oblasti Šumavy
Stehlík, J. (1998). Výskyt  a potrava rysa ostrovida (Lynx lynx) v jižních a západních Čechách v roce 1996
Svobodová, L. (1998). Drobní zemní savci na dubových hrázích vybraných rybníků v okolí Českých Budějovic
Šklíba, J. (1998). Stanovení populačních hustot jelenovitých v podhorské oblasti Šumavy
Zatloukal, P. (1998). Vyšetření karyotypů hrabošů rodu Microtus z laboratorního chovu
Mužík, R. (1996). Koncentrace  fluoridů  v  kostní  tkáni  srnce  obecného a jelena evropského v SZ Čechách
Pečmanová, M. (1996). Línání  hraboše polního  (Microtus  arvalis)  a myši  domácí (Mus musculus) v laboratorních podmínkách
Hrubá, H. (1995). Rozšíření,  sezónní a  denní aktivita  plcha zahradního  (Eliomys quercinus) a plcha velkého (Glis glis) v CHKO Labské pískovce
Hudáková, L. (1995). Hladiny  fluóru v  kostnom  tkanive  u jeleňa  obyčajného (Cervus elaphus) a  srnca hôrneho (Capreolus capreolus)  v okrese Karlove Vary
Röhrichová, A. (1995). Drobní zemní savci silničního příkopu jako možný zdroj zátěže pro predátory
Weiter, L. (1995). Výskyt  myšivky  horské  (Sicista  betulina)  a  její  nároky  na prostředí v podmínkách Šumavy
Havlát, L. (1994). Hladina fluoru  a morfologické příznaky fluorózy  u zástupců řádu hmyzožravci  (Insectivora) a  hlodavci (Rodentia)  z lokality  se silnou fluorózou jelena evropského
Královec, K. (1994). Stanovení  obsahu fluoru  v  zubech  a čelisti  jelena evropského (Cervus elaphus) z lokality se silnou imisní zátěží
Novotný, I. (1994). Hladiny  fluoridu v  kosti, řezácích  a stoličkách  laboratorního potkana zatěžovaného fluoridem sodným z napájecího roztoku
Šándor, P. (1994). Hladina fluóru a stupeň fluorózy  v řezácích, stoličkách a kostní tkáni u  hraboše mokřadního (Microtus agrestis)  a norníka rudého (Clethrionomys glareolus) z oblastí  se silnou imisní zátěží

Obhájené magisterské práce:
Kubíková, P. (2023). Jsou osobnostní rysy hraboše polního provázány s denním rytmem pohybové aktivity?
Petrásková, P. (2022). Vliv pachové preference na reprodukční úspěch u hraboše polního
Votrubová, K. (2020). Spontánní směrová preference u gekončíka nočního (Eublepharis macularius): Lateralita a preference světových stran (ZF JU)
Janda, P. (2018). Citlivost tetry jeskynní (Astyanax mexicanus) k magnetickému poli (ZF JU)
Schaffelhoferová, D. (2018). Úspěnost asortativního párování u živorodky Endlerovy (ZF JU)
Folejtarová, L. (2017). Stanovení pozičního chování savců se zaměřením na magnetické pole Země  (ZF JU)
Kočandrlová, B. (2017). Ověření magnetické orientace u savců (ZF JU)
Kunclová, K. (2017). Ověření pozičního chování u savců (ZF JU)
Janochová, L. (2017). Vliv dlouhodobého handlingu na příznaky stresu u hraboše polního (ZF JU)
Dikošová, T. (2016). Vliv handlingu na osobnostní rysy hraboše polního (Microtus arvalis)
Volák, D. (2015). Sekreční projevy v anogenitální oblasti u samic kočkodana Brazzova (Cercopithecus neglectus) (ZF JU)
Elexhauserová, A. (2014). Stanovení personality na základě zpětných odchytů u norníka rudého (Clethrionomys glareolus)
Nováková, M. (2014). Magnetická orientace u norníka rudého
Schmidtmajerová, E. (2014). Vliv rychlosti postnatálního vývoje na formování personality v chování (ZF JU)
Havlová, J. (2013). Studie prostorové aktivity lesních druhů savců obývajících remízy v zemědělské krajině se zaměřením na využívání okolních potravních zdrojů (ZF JU)
Mladěnková, N. (2013). Jaký je vliv různých stimulů na změnu tepové frekvence rypošů obřích (Fukomys mechowii)?
Urbánková, G. (2013). Vývoj projevů osobnostních rysů: studie na hraboši polním (Microtus arvalis)
Hrindová, V. (2011). Ovlivňují klimatické podmínky abundanci hraboše mokřadního na imisních holinách Krušných hor?
Dohnal, R. (2010). Potravní a teritoriální eto-ekologie bobra evropského (Kat. biol. ekosystémů)
Pavliska, P. (2010). Fylogeneze znaků srsti kočkovitých (Felidae)
Šíchová, K. (2010). Vliv sociálního prostředí na vývoj osobnostních rysů hraboše polního (Microtus arvalis)
Třísková, L. (2010). Vliv osobnostních rysů hraboše polního (Microtus arvalis) na rychlost učení v klasickém labyrintu“
Bednářová, R. (2008). Description of the vocalization of the adult giant mole-rats (Fukomys mechowi) and its comparison with vocalization of the other subterranean rodents
Oliveriusová, L. (2008). Magnetická orientace rypoše obřího a rypoše stříbřitého
Zima, J. jun. (2008). Populačně-genetické parametry rejska obecného a rejska malého v kontextu přírodních a antropogenních bariér
Zelenková, M. (2006). Navigační schopnosti vybraných druhů drobných hlodavců
Hulová, Š. (2005). Microsatellite variation in populations of the European ground squirrel (Spermophilus citellus) in the Czech Republic
Knotková, E. (2005). Audiogram of the silvery mole-rat (Heliophobius argenteocinereus)
Svobodová, P. (2005). Výběr konzumovaných rostlin u hraboše polního (Microtus arvalis)
Robovský, J. (2004). Fylogeneze norníků (Clethrionomyini) (Rodentia: Arvicolinae) na základě morfologických, karyologických a molekulárních dat
Dušek, A. (2003). Vliv potravního stresu a prenatální androgenizace samice na poměr pohlaví u myši domácí (Mus musculus)
Říčánková, V. (2002). Life-History Patterns and Sociality in Voles (Microtus, Arvicolidae)
Čejka, J. (2001). Vliv přítomnosti rysa ostrovida (Lynx lynx) na etoekologii jelena evropského (Cervus elaphus) a srnce obecného (Capreolus capreolus) v podmínkách Šumavy
Kabelková, G. (2000). Vliv různého uspořádání chovu na hladinu glykovaných proteinů jako nepřímého indikátoru stresu u laboratorní myši
Mužík, R. (1998). Postnatální stav zubních tkání hraboše polního (Microtus arvalis) za krušnohorské úrovně fluorózy
Pečmanová, M. (1998). Postnatální vývoj línání u vybraných zástupců rodu Microtus
Šumbera, R. (1998). Srovnávací studie chování osmi druhů hrabošů rodu Microtus v experimentálním prostředí
Hrubá, H. (1997). Prostorová aktivita plchovitých (Gliridae) v podmínkách kvádrových pískovců na území CHKO Labské pískovce
Uvírová, L. (1997). Citlivost čichového orgánu hraboše hospodárného (Microtus oeconomus) ke směsím rostlinných látek
Weiter, L. (1997). Ověření modelu výskytu myšivky horské na Šumavě
Havlát, L. (1996). Fluoróza u drobných zemních savců v Krušných horách

Obhájené doktorské práce:
Urbánková, G. (2021). Osobnostní rysy chování hraboše polního: Jejich behaviorální plasticita a vliv na rozmnožování
Šíchová, K. (2017). Underlying causes and stability of intraspecific variation in behavior of microtine rodent
Zima, J. jun. (2016). Development of microsatellite markers in non-model animal species
Oliveriusová, L. (2015). Behavioural evidence for magnetic orientation in rodents
Říčanová-Hulová, Š. (2012). Phylogeography and conservation genetics of the European ground squirrel
Hrouzková-Knotková, E. (2012). Vibrational communication of subterranean rodents
Bahelková, P. (2012). Rozšíření zubní fluorózy u jelenovitých na území České republiky (ZF JU)
Bohdal, T. (2011). Drobní zemní savci podél přirozených a antropogenních krajinných bariér (ZF JU)
Lantová-Svobodová, P. (2011). Causes and consequences of personalities in microtine rodents
Šálek, M. (2009). Ecology of mustelids in the Central European landscape
Pavelková-Řičánková, V. (2008). Ecology and paleobiogeography of Altai-Sayan mammals

Publikační činnost

2023

Urbánková, G., Riegert, J., Mladěnková, N., Dikošová, T., Janochová L., Sedláček, F. (2023). Similarity of locomotor personality trait within parents improves their reproduction in the common vole (Microtus arvalis) under laboratory conditions. Mammal Research 68: 27–36.

2021

Urbánková, G., Riegert, J., Mladěnková, N., Kolářová, P., Eliáš, Z., Sedláček, F. (2021).  Behavioural plasticity of motor personality traits in the common vole under three-day continual observation in a test box. Behavioural Processes 188: 104418.

2020

Urbánková, G., Šíchová, K., Riegert, J., Horsley, R., Mladěnková, N., Stark-Lantová, P., Sedláček, F. (2020). Lifetime low behavioural plasticity of personality traits in the common vole (Microtus arvalis) under laboratory conditions. Ethology 126 (8): 812-823.

Šálek, M., Václav, R., Sedláček, F. (2020). Uncropped habitats under power pylons are overlooked refuges for small mammals in agricultural landscapes. Agriculture Ecosystems and Environment 290: 106777.

2019

Horčičková, M., Čondlová, Š., Holubová, N., Sak, B., Květoňová, D., Hlásková, L., Konečný, R., Sedláček, F., Clark, M., Giddings, C., McEvoy, J., Kváč, M. (2019). Diversity of Cryptosporidium in common voles and description of Cryptosporidium alticolis sp. n. and Cryptosporidium microti sp. n. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae). Parasitology 146 (2): 220-233.

2018

Holicová, T., Sedláček, F., Mácová, A., Vlček, J., Robovský, J. (2018). New record of Microtus mystacinus in eastern Kazakhstan: phylogeographical considerations. ZooKeys 781: 67-80.

Malewski, S., Malkemper, E., Sedláček, F., Šumbera, R., Caspar, K., Burda, H., Begall, S. (2018). Attracted by a magnet: Exploration behaviour of rodents in the presence of magnetic objects. Behavioural processes, 151: 11-15.

2017

Dušek, A., Bartoš, L., & Sedláček, F. (2017). Pre-breeding food restriction promotes the optimization of parental investment in house mice, Mus musculus. PLoS ONE 12(3): e0173985.

2015

Gouveia, A., Bejček, V., Flousek, J., Sedláček, F., Šťastný, K., Zima, J., Yoccoz, N.G., Stenseth, N.C., & Tkadlec, E. (2015). Long-term pattern of population dynamics in the field vole from central Europe: cyclic pattern with amplitude dampening. Population Ecology 57 (4): 581-589.

2014

Oliveriusova, L., Nemec, P., Pavelkova, Z., & Sedláček, F. (2014). Spontaneous expression of magnetic compass orientation in an epigeic rodent: the bank vole, Clethrionomys glareolus. Naturwissenschaften 101: 557-563.

2013

Ricanova, S., Koshev, Y., Rican, O., Cosic, N., Cirovic, D., Sedlacek F., & Bryja J. (2013). Multilocus phylogeography of the European ground squirrel: cryptic interglacial refugia of continental climate in Europe. Molecular Ecology 22: 4256-4269.

2012

Bednářová, R., Hrouzková-Knotková, E., Burda, H., Sedláček, F., & Šumbera, R. (2012). Vocalizations of the giant mole-rat (Fukomys mechowii), a subterranean rodent with the richest vocal repertoire, Bioacoustics 22 (2): 87-107.

Oliveriusová, L., Nemec, P., Králová, Z., & Sedláček, F. (2012). Magnetic compass orientation in two strictly subterranean rodents: learned or species-specific innate directional preference? The Journal of Experimental Biology 215: 3649-3654.

Kierdorf, U., Bahelkova, P., Sedlacek, F., & Kierdorf, H. (2012). Pronounced reduction of fluoride exposure in free-ranging deer in North Bohemia (Czech Republic) as indicated by the biomarkers skeletal fluoride content and dental fluorosis. Sci Total Environm 414: 686-695.

2011

Dušek, A., Bartoš, L., & Sedláček, F. (2011). Mixed sex allocation strategies in a polytocous mammal, the house mouse (Mus musculus). Behav. Ecol. & Sociobiol. 65 (12): 2209-2217.

Říčanová, S., Bryja, J., Cosson, J.F., Csongor, G., Choleva, L., Ambros, M., & Sedláček, F. (2011). Depleted genetic variation of the European ground squirrel in Central Europe in both microsatellites and the major histocompatibility complex gene: implications for conservation. Conservation Genetics 12: 1115-1129.

Lantová, P., Šíchová, K., Sedláček, F., Lanta, V. (2011). Determining Behavioural Syndromes in Voles – The Effects of Social Environment. Ethology 117 (2): 124-132.

2010

Šálek, M., Kreisinger, J., Sedláček, F., & Albrecht, T. (2010). Do prey densities determine preferences of mammalian predators for habitat edges in an agricultural landscape? Landscape and Urban Planning 98: 86-91.

Dušek, A., Bartoš, L., & Sedláček, F. (2010). Developmental Instability of Ano-Genital Distance Index: Implications for Assessment of Prenatal Masculinization. Developmental psychobiology 52 (6): 568-573.

Padyšáková, E., Šálek, M., Poledník, L., Sedláček, F., & Albrecht, T. (2010).  Predation on simulated duck nests in relation to nest density and landscape structure. Wildlife Research 37 (7): 597-603.

2009

Šálek, M., Kreisinger, J., Sedláček, F., & Albrecht, T. (2009). Corridor vs. hayfield matrix use by mammalian predators in an agricultural landscape. Agriculture Ecosystems & Environment 34: 8-13.

Rico, A., Kindlmann, P., & Sedláček, F. (2009). Can the barrier effect of highways cause genetic subdivision in small mammals? Acta Theriologica 54: 297-310.

Frynta, D., Nováková, M., Kutalová, H., Palme, R., & Sedláček, F. (2009). Apparatus for Collection of Fecal Samples from Undisturbed Spiny Mice (Acomys cahirinus) Living in a Complex Social Group. J. Am. Assoc. Lab. Animal Sci. 48: 196-201.

Knotková, E., Veitl, S., Šumbera, R., Sedláček, F., & Burda, H. (2009). Vocalisations of  the silvery mole-rat: comparison of vocal repertoires in subterranean rodents with different social systems. Bioacoustics – the international journal of animal sound and its recording 18: 241-257.

Fischer, D., Pavluvčík, P., Sedláček, F., & Šálek, M. (2009). Predation of the alien American mink, Mustela vison on native crayfish in middle-sized streams in central and western Bohemia. Folia Zoologica 58: 45-56.

Padyšáková, E., Šálek, M., Polednik, L., Sedláček F., & Albrecht, T. (2009). Removal of American mink increases the success of simulated nests in linear habitat. Wildlife research 36: 225-230.

2008

Hulová, S., & Sedláček, F. (2008). Population genetic structure of the European ground squirrel in the Czech Republic. Conservation Genetics 9: 615-625.

2007

Zelová, J., Šumbera, R., Sedláček, F., & Burda, H. (2007). Energetics in the solitary subterranean rodent, the silvery mole-rat, Heliophobius argenteocinereus, and the allometry of RMR in African mole-rats (Bathyergidae). Comp. Biochem. Physiol. A 147: 412-419.

Rico, A., Kindlmann, P., & Sedláček, F. (2007). Road crossing in bank voles and yellow-necked mice. Acta Theriologica 52: 85-94.

Rico, A., Kindlmann, P., & Sedláček, F. (2007). Barrier effects of roads on movements of small mammals. Folia Zoologica 56: 1-12.

Řičánková, V., Šumbera, R., & Sedláček, F. (2007). Familiarity and partner preferences in female common voles, Microtus arvalis. J. Ethology 25: 95-98.

2006

Zemek, F., Heřman, M., Kierdorf, H., Kierdorf, U., & Sedláček, F. (2006). Spatial distribution of dental fluorosis in roe deer (Capreolus capreolus) from North Bohemia (Czech Republic) and its relationships with environmental factors. Sci. Total Environment 370: 491-505.

2004

Hanousková, I., Boháč, J., Sedláček, F., Šerá, B., Lepšová, A., & Zacharda, M. (2004). Harmful organisms in urban green areas. Ekologia-Bratislava 23 – Suppl. 1: 58-68.

2002

Weiter, L., Heřman, M., Sedláček, F., & Zemek, F. (2002). Potential occurrence of the birch mouse (Sicista betulina) in the Bohemian Forest (Šumava): a geographical information system approach. Folia Zoologica 51: 133-144.

2001

Sedláček, F., Zemek, F., Heřman, M., Kierdorf, H., & Kierdorf, U. (2001). Fluoride Load on Ecosystems in Western Part of Krušné hory Mts Determined by Bioindication. Ekologia-Bratislava 20: 70-79.

2000

Kierdorf,H., Kierdorf,U., Richards, A., & Sedláček, F. (2000). Disturbed Enamel Formation in Wild Boars (Sus scrofa L.) From Fluoride Polluted Areas in Central Europe. The Anatomical Record 259: 12-24.

Koudela, B., Šumbera, R., & Sedláček, F. (2000). Eimeria burdai sp. n. (Apicomplexa: Eimeriidae), a new parasite species from subterranean African silvery mole-rat, Heliophobius argenteocinereus. Folia Parasit. 47: 97-99.

1999

Kierdorf, H., Kierdorf, U., & Sedláček, F. (1999). Monitoring regional fluoride pollution in the Saxonian Ore mountains (Germany) using the biomarker dental fluorosis in roe deer (Capreolus capreolus L.). The Sci. Total Environ. 232: 159-168.

1998

Schultz, M., Kierdorf, U., Sedláček, F., & Kierdorf, H. (1998). Pathological bone changes in the mandibles of wild red deer (Cervus elaphus L.) exposed to high environmental levels of fluoride. J. Anat. 193: 431-442.

1997

Kierdorf, U., Richards, A., Sedláček, F., & Kierdorf, H. (1997). Fluoride Content and Mineralization of Red Deer (Cervus elaphus) Antlers and Pedicles from Fluoride Polluted and Uncontaminated Regions. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 32: 222-227.

1996

Kierdorf, H., Kierdorf, U., & Sedláček, F. (1996). Biomonitoring der Fluoridbelastung des Lebensraumes von Wildwiederkauern aus Immissionsgebieten Nordbohmens (Tschechische Republik). Z. Jagdwiss. 42: 41-52.

Kierdorf, U., Kierdorf, H., Sedláček, F., & Fejerskov, O. (1996). Structural changes in fluorosed dental enamel of red deer (Cervus elaphus L.) from a region with severe environmental pollution by fluorides. J. Anat. 188: 183-195.

Kierdorf, H., Kierdorf, U., Sedláček, F., & Erdelen, M. (1996). Mandibular bone fluoride levels and occurrence of fluoride induced dental lesions in populations of wild red deer (Cervus elaphus) from central Europe. Environmental Pollution 93: 75-81.

1988

Boháč, J., Sedláček, F., Švecová, Z., & Krivoluckij, D.A. (1988). Animals as bioindicators of industrial emission. Zhurnal Obshchei Biologii 49: 630-635.

1985

Molíková, D., Sedláček, F., Bejček, V., Šťastný, K., & Jirouš, J. (1985). Changes in the Leucograms of the Common Vole (Microtus arvalis) in an Industrially Polluted and in a Background Landscape. Ekologia (CSFR) 4: 337-345.

Kapitoly v monografiích:

2007

Sedláček, F. (2007). Adaptive Physiological Mechanisms in the Underground Dwellers. In: Begall S., Burda H., Schleich C.E. (Eds.), Subterranean Rodents: News from underground. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 13-19.

Sedláček, F. (2007). New Data on Metabolic Parameters in Subterranean Rodents. In: Begall S., Burda H., Schleich C.E. (Eds.), Subterranean Rodents: News from underground. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 35-47.

2005

Tomášková, L., Bejček, V., Sedláček, F., Šťastný, K., Tkadlec, E., & Zima, J. (2005). Population biology of shrews (Sorex araneus and S. minutus) from a polluted area in central Europe. In: Merritt, J.F. et al. (eds): Advances in the Biology of Shrews II. International Society of Shrew Biologists, 468 pp.

1994

Sedláček, F., & Bejček, V. (1994). An Approach to Biomonitoring the Industrial Pollution of the Landscape Using the Common Vole (Microtus arvalis). In: Biological Monitoring of the Environment: A Manual of Methods. CAB Int. IUBS, Wallingford, pp. 87-90.

1989

Šťastný, K., Bejček, V., Paukert, J., & Sedláček, F. (1989). Bioindikation – Einsatz- und Aussagemöglichkeiten bei der Umweltüberwachung. In: Geoökologische Stoffflüsse und Konsequenzen anthropogener Aktivitäten in der Landschaft. VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, pp. 110-123.

 

Konference:

– 2018: 6th International Conference of Rodent Biology and Management and 16th Rodens et Spatium. Potsdam, Německo.
– 2016: 15 th Int. Conference on Rodent Biology, Olomouc.
– 2014: 15th International Behavioral Ecology Congress, New York, USA.
– 2013: Behaviour 2013 (IEC and ASAB), Newcastle, UK.
– 2012: 6th European Conference on Behavioural Biology, Essen, Německo.
– 2011: 6th European Congress of Mammalogy, Paris, Francie.
– 2010: 12th Int. Conference on Rodent Biology, Zonguldac, Turecko.
– 2009: 10th Int. Mammalogical Congress in Mendoza, Argentina.
– 2007: 5th European Congress of Mammalogy, Siena, Itálie.
– 2006: 10th Int. Conference on Rodent Biology, Parma, Itálie.
– 2005: 9th Int. Mammalogical Congress in Sapporo, Japonsko.
– 2004: 9th Int. Conference on Rodent Biology, Lublin, Polsko.
– 2002: 8th Int. Conference on Rodent Biology, Louvain-la-Neuve, Belgie.
– 2000: 7th International Conference on Rodent Biology (Rodens et Spatium), České Budějovice.
– 1991: Konferenz über Bioindikation, Wien, Rakousko.

 

Odkazy:

ResearchGate

 

Back To Top