skip to Main Content

Biologie hraboše polního

Nabízím účast na základním výzkumu populací hraboše polního k získání podkladů pro omezení rychlého nárůstu populační hustoty pomocí podpory přirozených mechanismů. Rádi bychom odpověděli na níže uvedené otázky, které by mohly být řešeny jak v bakalářských, tak magisterských pracích. Užity budou jak behaviorální testy v laboratoři, tak populačně-genetické analýzy na hraboších odchycených v přirozených i antropogenních habitatech (agrocenózách).

  • Je párování samců a samic hraboše polního náhodné nebo asortativní?
  • Asortativní párování se řídí podle behaviorálních nebo olfaktorických podnětů?
  • Pokud se u hraboše polního vyskytuje provokovaná ovulace, jak rychle po spárování může dojít k oplození?
  • Osidlují nově se vyvíjející agrocenózy jedinci s vyhraněnými osobnostními rysy?
  • Liší se osobnostní rysy hrabošů na okrajích a v centru agrocenóz?
  • Liší se cirkadiánní aktivita „odvážných“ a “bázlivých“ hrabošů?

Kontakt: František Sedláček: fsedlac@prf.jcu.cz

Back To Top