skip to Main Content

Evoluce a fylogeneze myší skupiny Mus triton

myš Mattheyova (Mus mattheyi), jeden z druhů podrodu Nannomys. © Laurana Serres-Giardi, CC BY-SA 3.0

Myši šedobřiché (Mus triton) jsou myšky, které žijí v hojném počtu ve východní a centrální Africe. Původně obývaly tropické a subtropické vlhké horské lesy a savany, dnes je možné se s nimi běžně setkat i v zemědělské krajině. Náležejí mezi myši podrodu Nannomys, který představuje jedinou původní vývojovou linii myší rodu Mus na africkém kontinentu. Podle fosilních nálezů a molekulárních dat se tato linie objevila zhruba před 7,3 až 5,3 miliony let, kdy její předkové přešli do Afriky přes dnešní Arabský poloostrov. Myši šedobřiché jsou přitom jednou z nejstarších vývojových linií podrodu Nanomys.

Odborníci měli po dlouhou dobu za to, že myši šedobřiché představují jediný druh. V poslední době se ale objevily studie, které naznačují, že jde spíše o komplex několika druhů. Radim Šumbera z Katedry zoologie PřF JU v Českých Budějovicích a jeho spolupracovníci se proto rozhodli prozkoumat geografickou strukturu a taxonomické uspořádání těchto afrických myšek. Za tímto účelem rekonstruovali fylogenezi myší ze skupiny mus triton na základě mitochondriální DNA (konkrétně genu pro protein Cytochrom B), šesti fragmentů jaderného genomu a také morfologických znaků. Do analýzy zahrnuli celkem 208 jedinců z 80 lokalit, pokrývajících známý areál výskytu myši šedobřiché.

Výsledky analýzy naznačují, že myši šedobřiché představují nejméně pět samostatných fylogenetických linií, které se svým geografickým výskytem překrývají jen nepatrně. Morfologické analýzy nicméně ukázaly, že se myši z těchto genetických linií navzájem liší jen málo, pokud jde o morfologické znaky. Jde o takzvané kryptické druhy. Badatelé tak dospěli k závěru, že myš šedobřichá by přeci jen měla zůstat jediným taxonomickým druhem s výraznou vnitrodruhovou genetickou strukturou. Dnešní linie těchto myší podle všeho vznikly v raném pleistocénu, asi před 2 miliony let. Odlišnou genetickou strukturu těchto linií zřejmě utvářely změny klimatu v průběhu pleistocénu, společně s topograficky pestrou krajinou východní Afriky.

Krásová, J., Mikula, O., Mazoch, V., Bryja, J., Říčan, O., & Šumbera, R. (2019). Evolution of the Grey-bellied pygmy mouse group: Highly structured molecular diversity with predictable geographic ranges but morphological crypsis. Molecular phylogenetics and evolution130, 143-155.

Back To Top