skip to Main Content

Evoluce východoafrických pískomilů osvětluje historii zdejší savany

pískomil © Radim Šumbera

Pískomilové rodu Gerbilliscus jsou drobní myšovití hlodavci, kteří běžně obývají savany, tedy převážně travnatou vegetaci subsaharské Afriky. Východní část areálu těchto roztomilých pískomilů ve východní Africe osídlily čtyři druhy. Radim Šumbera a Lubomír Piálek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity se stali členy mezinárodního vědeckého týmu, který prozkoumal genetickou diverzitu a evoluci těchto východoafrických pískomilů rodu Gerbilliscus, Zaměřili se přitom na jejich vztah k procesům, které během posledních milionů let formovaly dnešní faunu a flóru ve východní Africe.

Badatelé uskutečnili genetické analýzy, založené na více různých genech, ze sekvencí, které získali ve 240 vzorcích z celkem 112 lokalit. K nim ještě připojili data získaná předchozím výzkumem (145 vzorků), přečtením DNA z muzejních sbírek (34 vzorků), a také již publikované sekvence (61 vzorků). Takto získané sekvence DNA zpracovali fylogenetickými metodami a s jejich pomocí zrekonstruovali evoluční historii pískomilů rodu Gerbilliscus ve východní Africe.

Analýzy DNA východoafrických pískomilů prozradily, že mezi nimi existuje šest různých vývojových linií, které zřejmě představují různé druhy. Tyto vývojové linie tvoří dvě hlavní skupiny, jednu se dvěma liniemi a druhou se čtyřmi. Výskyt pískomilů těchto dvou skupin se navzájem překrývá, ale v rámci každé ze dvou skupin se pískomilové jednotlivých vývojových linií vyskytují na různých územích a jejich rozšíření se nepřekrývá.

Vědci ze sekvencí DNA rovněž odvodili, že celá tato skupina východoafrických pískomilů vznikla v pliocénu, tedy v nejmladším období třetihor. Dnešní druhy těchto pískomilů se objevily během následujícího období pleistocénu. V evoluci pískomilů a historii jejich rozšíření zřejmě hrála významnou roli Velká příkopová propadlina a přítomnost suchých oblastí, v nichž pískomilové nežijí.

Aghová, T., Šumbera, R., Piálek, L., Mikula, O., McDonough, M. M., Lavrenchenko, L. A., … & Bryja, J. (2017). Multilocus phylogeny of East African gerbils (Rodentia, Gerbilliscus) illuminates the history of the Somali‐Masai savanna. Journal of Biogeographyhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jbi.13017/full

Back To Top