skip to Main Content

O katedře

Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty JU zajišťuje výzkum a výuku týkající se různých aspektů biologie živočichů.

Pracovníci katedry zoologie se zabývají následujícími okruhy výzkumu:

Archeozoologie, Biologie slunéček a invazní ekologie, Tropická ekologie, Chladová odolnost hmyzu, Diverzita a evoluce neotropických ryb, Ekofyziologie a populační biologie živočichů, Evoluce a fylogeneze savců, Ekologie a biogeografie motýlůEkologie a etologie ptákůEvoluce a fylogeneze živočichů, Hmyzí stresové hormony, Kognitivní etologie ptáků, Primatologie a evoluční antropologie a Výzkum drobných afrických savců.

Katedra zoologie se podílí na zajištění studijního oboru Biologie a studijního oboru Biomedicínská laboratorní technika, bakalářského studijního programu Biologie, studijního oboru Biofyzika, bakalářského studijního programu Biofyzika a studijního oboru Péče o životní prostředí a bakalářského studijního programu Ekologie a ochrana prostředí.

Katedra zoologie garantuje studijní program magisterského oboru Zoologie (se specializacemi Zoologie obratlovců, Entomologie, Ekologie živočichů, Evoluce živočichů, Etologie, Tropická ekologie, Archeozoologie, a Ochrana fauny), a studijní program magisterského oboru Experimentální biologie (se specializací Fyziologie živočichů). Dále garantuje doktorské obory Zoologie, Entomologie a Fyziologie a vývojová biologie živočichů. Koordinuje diplomové práce studentů bakalářských oborů se zaměřením na zoologii.

Pracovníci katedry zajišťují výuku nebo se podílejí na výuce kurzů garantovaných katedrou Biologie ekosystémů. Pracovníci katedry se rovněž podílejí se na realizaci studijního oboru Biologie a ochrana zájmových organizmů, garantovaného katedrou Biologických disciplín Zemědělské fakulty JU.

Katedra rozvíjí vědeckou aktivitu ve spolupráci s Entomologickým ústavem AV ČR, Hydrobiologickým ústavem AVČR, Parazitologickým ústavem AV ČR, Ústavem půdní biologie AV ČR, Ústavem biologie obratlovců AV ČR, Katedrou zoologie PřF UK, Oddělením etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a Zoologickým ústavem Univerzity Duisburg-Essen.

Back To Top