skip to Main Content

doc. Mgr. Jan Riegert, Ph.D.


Výzkumné zaměření:

– ekologie a etologie ptáků v mírném a tropickém pásu
– praktická ochrana ptačích společenstev

Kontakt:

e-mail: honza@riegert.cz
tel: +420 387 772 214
místnost: B 263

 

 

CV

Vzdělání

– 2018: doc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, katedra Zoologie, České Budějovice. Téma práce: Ekologie vybraných ptačích predátorů v závislosti na potravní nabídce
– 2005: Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, katedra Zoologie, České Budějovice. Téma práce: Ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v městském prostředí
– 2000: Mgr., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, katedra Zoologie, České Budějovice. Téma práce: Potravní ekologie a reprodukční úspěšnost poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích
– 1998: Bc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, katedra Zoologie, České Budějovice. Téma práce: Potrava poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích

Zaměstnání:

– od r. 2005: Odborný asistent na Přírodovědecké fakultě JU v Českých Budějovicích

Výzkumné pobyty:

– Výzkumné expedice do Kamerunu (2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2016)
– Zřízení výzkumné stanice v Bamenda Highlands, Cameroon (2 200 m n. m., Mendongbuo area, Big Babanki district, North West Cameroon, 2008)

Granty:

Hlavní řešitel:
– Erasmus+, Mezinárodní kreditová mobilita KA 107 (Kamerun, 2020-2022)
– GAAV (IAA 601410709, 2007-2010): Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech
– FRVŠ (G4-1057, 2004): Potravní ekologie poštolky obecné v městském a mimoměstském prostředí
– GAJU (04-GAJU-59, 2003): Optimalizace individuální potravní strategie u městských poštolek obecných (Falco tinnunculus)

Spoluřešitel:
– GAJU (156/2013/P) Tropická biodiverzita na úrovni populací, společenstev a ekosystémů
– GAJU (156/2010/P) Studium potravních sítí v tropických ekosystémech (Nová Guinea, Afrika)
– Grant Magistrátu statutárního města České Budějovice (2010): Rekonstrukce přírodovědné naučné stezky: Stromovka – centrum
– Grant Magistrátu statutárního města České Budějovice (2008): Přírodovědná naučná stezka: Stromovka – centrum
– FRVŠ (21-0786, 2002): Potravní ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v městském prostředí

Pedagogická činnost

PřF JU:

– Ekologie ptáků (KZO/382, garant – přednášející)
– Systematická ornitologie (KZO/384, garant – přednášející)
– Ornitologie (KZO/383, přednášející)
– Ornitologické exkurze (KZO/373, garant – cvičící)
– Terénní praxe I (FBI/002, cvičící)
– Terénní praxe II (FBI/190, cvičící)
– Zoologie vyšších obratlovců (KZO/156, cvičící)
– Ekologie živočichů (KBE/125, cvičící)

Školitelství

Běžící bakalářské práce:

Karolína Mrázková: Výběr nocovišť a složení potravy skorce vodního (Cinclus cinclus) na Tachovsku (zadáno 2019)
Veronika Majerová: Variabilita hlasových projevů drozda zpěvného (Turdus philomelos) (zadáno 2019)
Dvořák Tomáš: Prostorová aktivita a habitatové preference holarktických zástupců rodu Accipiter (zadáno 2019)
Korejs Kryštof: Ptačí společenstva Radovesické výsypky v závislosti na typu managementu (zadáno 2018)
Panáčková Šárka: Růstové parametry andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus) v zájmovém chovu (zadáno 2018)

Běžící magisterské práce:

Pilařová Magdalena: Habitatové preference kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) v Třeboňské pánvi (zadáno 2020)
Metelka Martin: Sluchové schopnosti vybraných ptačích predátorů (zadáno 2019, ZF JU – vedoucí práce)

Běžící doktorské práce:

Kamga Solange: Diversity and distribution of Mt. Cameroon birds (zadáno 2019, co-supervisor, University of Dschang, Cameroon)
Bendová Kamila: Causes and consequences of variation in blood glucose level in birds and its integration with energy metabolism and stress response mechanisms (zadáno 2021, fakultní garant)

Obhájené bakalářské práce:

Tomešová, A. (2021). Variabilita reprodukčních parametrů vybraných druhů sov
Pilařová, M. (2020). Variabilita složení potravy kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) a krahujce obecného (Accipiter nisus) v západní Palearktidě
Liška, M. (2019). Výběr biotopu skorce vodního (Cinclus cinclus) na vybraných tocích Tachovska
Hralová, N. (2012). Mortalita ptáků na elektrickém vedení v ČR
Vrána, J. (2012). Reprodukční systémy a ekologické nároky chřástalovitých (Rallidae)
Smiešková, J. (2012). Long-term reproductive success in some Ardeidae
Chmel, K. (2011). Vliv faktorů na reprodukční parametry bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) a b. černohlavého (S. torquata)
Luka, V. (2010). Složení potravy a reprodukční úspěšnost puštíka obecného (Strix aluco)
Jůzlová, Z. (2010). Variabilita zpěvu sedmihláska hajního (Hippolais icterina) v urbánním prostředí
Štorek, V. (2009). Potravní chování motáka pochopa (Circus aeruginosus) v Českobudějovické pánvi
Kapoun, O. (2007). Společenstva drobných savců v okolí Českých Budějovic a populační ekologie hraboše polního (Microtus arvalis) (ZF JU, odborný konzultant)
Fainová, D. (2006). Potravní strategie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích
Lövy, M. (2004). Potravní ekologie kalouse ušatého (Asio otus) v Českých Budějovicích
Mikeš, V. (2003). Potravní chování městských a mimoměstských poštolek obecných (Falco tinnunculus)

Obhájené magisterské práce:

Liška, M. (2021). Habitatové preference skorce vodního (Cinclus cinclus) na tocích v okresu Tachov
Bendová, K. (2021). Koncentrace krevní glukózy u vlaštovky obecné (Hirundo rustica): zdroje variability a souvislost s fitness (fakultní garant)
Bavol’árová, K. (2019). Reakce poštolky obecné (Falco tinnunculus) na různé typy predátorů v městském a mimoměstském prostředí (UPJŠ PrF Košice – odborný konzultant)
Svobodová, Y. (2018). Ontogenetický vývoj a behaviorální projevy ledňáka modrokřídlého (Dacelo leachii) v zájmovém chovu (ZF JU, vedoucí práce)
Šťastný, V. (2018). Habitatové preference ptáků na vybraných mokřadech SV Čech a optimalizace managementových opatření v PP Sedmihorské slatiny
Hralová, N. (2016). Pohnízdní disperze kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) v jižních Čechách
Chmel, K. (2013). Hnízdní ekologie bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra) v bývalém VVP Ralsko
Luka, V. (2012). Hnízdní úspěšnost a potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco)
Jůzlová, Z. (2012). Variabilita zpěvu a funkce imitací u sedmihláska hajního (Hippolais icterina)
Fainová, D. (2008). Genetická variabilita evropské populace rákosníka obecného (Acrocephalus scirpaceus) (fakultní garant)
Lövy, M. (2007). Potravní chování a složení potravy kalouse ušatého (Asio otus) v městském prostředí
Mikeš, V. (2006). Potravní ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) na gradientu urbanizace

Obhájené doktorské práce:

Chmel, K. (2018). The ecology of lowland rainforest bird community in Papua New Guinea

Publikační činnost

Odborné články:

2021

Urbánková, G., Riegert, J., Mladěnková, N., Kolářová, P., Eliáš, Z., & Sedláček, F. (2021). Behavioural plasticity of personality traits of the common vole under three-day continual observation in a test box. Behavioural Processes, 188, 104418. https://doi.org/10.1016/j.beproc.2021.104418

Chmel, K., Kamga, S. M., Awa II, T., Ewome, F. L., Gomez, G. U., Hořák, D., Mlíkovský, J., Molua, L. L., Riegert, J., & Janeček, Š. (2021). Vertical stratification and seasonal changes of the avian community in the Mount Cameroon lowland rainforest. African Journal of Ecology (In press) https://doi.org/10.1111/aje.12877

Hazell, R. J., Chmel, K., Riegert, J., Paul, L., Isua, B., Kaina, G. S., Fibich, P., Molem, K., Stewart, A. J. A., Peck, M. R., Weiblen, G. D., & Novotny, V. (2021). Spatial scaling of plant and bird diversity from 50 to 10,000 ha in a lowland tropical rainforest. Oecologia, 196, 101-113. https://doi.org/10.1007/s00442-021-04925-8

Riegert, J., Šindelář, J., Zárybnická, M., & Horáček, I. (2021). Large-scale spatial patterns of small-mammal communities in the Mediterranean region revealed by Barn owl diet. Scientific Reports, 11, 4985. https://doi.org/10.1038/s41598-021-84683-y

Havlíček, J., Riegert, J., Bandhauerová, J., Fuchs, R., & Šálek, M. (2021). Species-specific breeding habitat association of declining farmland birds within urban environments: conservation implications. Urban Ecosystems (In press). https://doi.org/10.1007/s11252-021-01111-9

Cukor, J., Linda, R., Andersen, O., Eriksen, L. F., Vacek, Z., Riegert, J., & Šálek, M. (2021). Evaluation of spatio-temporal patterns of predation risk to forest grouse nests in the Central European mountain regions. Animals, 11, 316. https://doi.org/10.3390/ani11020316

Birrer, S., Šálek, M., & Riegert, J. (2021). Nahrungszusammensetzung und geographische Unterschiede von acht Eulenarten: eine Meta-Analyse. Eulen Rund-blick, 71 (In press)

Šálek, M., Grill, S., & Riegert, J. (2021). Nest-site selection of avian urban exploiter, the Eurasian magpie Pica pica, across the urban-rural gradient. Journal of Vertebrate Biology, 70(1), 20086. https://doi.org/10.25225/jvb.20086

Šťastný, V., & Riegert, J. (2021). Habitat use of breeding birds in Central European reed beds. Wetlands Ecology and Management, 29, 81-91. https://doi.org/10.1007/s11273-020-09768-3

2020

Šíchová, K., Urbánková, G., Riegert, J., Horsley, R., Mladěnková, N., Starck-Lantová, P., & Sedláček, F. (2020). Lifetime low plasticity of behavioural traits in the common vole (Microtus arvalis) under laboratory conditions. Ethology, 126(8), 812-823. https://doi.org/10.1111/eth.13039

2019

Ševčík, R., Riegert, J., Šindelář, J., & Zárybnická, M. (2019). Vocal activity of the Central European Boreal Owl population in relation to varying environmental conditions. Ornis Fennica, 96, 1-12. 10.1007/sl0144-10016-10565-​y

2018

Riegert, J., & Jůzlová, Z. (2018). Vocal mimicry in the song of Icterine Warbler (Hippolais icterina): possible functions and sources of variability. Ethology Ecology & Evolution, 30(5), 430-446.

Luka, V., & Riegert, J. (2018). Apodemus mice as the main prey that determines reproductive output of Tawny Owl (Strix aluco) in Central Europe. Population Ecology, 60(3), 237-249.

Chmel, K., Riegert, J., Paul, L., Mulau, M., Sam, K., & Novotny, V. (2018). Predation on artificial and natural nests in the lowland rainforest of Papua New Guinea. Bird Study 65(1), 114-122.

Pavliska, P.L., Riegert, J., Grill, S., & Šálek, M. (2018). The effect of landscape heterogeneity on population density and habitat preferences of the European hare (Lepus europaeus) in contrasting farmlands. Mammalian Biology, 88, 8-15.

2017

Zárybnická, M., Riegert, J., Bejček, V., Sedláček, F., Šťastný, K., Šindelář, J., Heroldová, M., Vilímová, J.,  & Zima, J. (2017). Long-term changes of small mammal communities in heterogenous landscapes of Central Europe. European Journal of Wildlife Research, 63, 89.

Zanata, T. B., Dalsgaard, B., Passos, F. C., Cotton, P. A., Roper, J. J., Maruyama, P. K., Fischer, E., Schleuning, M., Martín González, A. M., Vizentin-Bugoni, J., Franklin, D. C., Abrahamczyk, S., Alárcon, R., Araujo, A. C., Araújo, F. P, Azevedo-Junior, S. M., Baquero, A. C., Carstensen, D. W. Chupil, H., Coelho, A. G., Hořák, D., Ingversen, T. T., Janeček, Š., Kohler, G., Lara, C., Las-Casas, F. M. G., Ariadna, Lopes, V., Machado, A. O., Machado, C. G., Machado, I. C., Maglianesi, M. A., Malucelli, T. S., Mohd-Azlan, J., Moura, A. C., Oliveira, G. M., Oliveira, P. E., Ornelas, J. F., Riegert, J., Rodrigues, L. C., Rosero-Lasprilla, L., Rui, A. M., Sazima, M., Sedláček, O., Timmermann, A., Wang, Z., Watts, S., Rahbek, C., & Varassin, I. G. (2017). Bird-flower interactions are more specialized in the New World than in the Old World. Journal of Biogeography, 44(8), 1891-1910.

Zárybnická, M., Riegert, J., Kloubec, B., & Obuch, J. (2017). The effect of elevation and habitat cover on nest box occupancy and diet composition of Boreal Owl Aegolius funereus. Bird Study, 64(2), 222-231.

Zárybnická, M., Riegert, J., & Šťastný, K. (2017). Seasonal habitat-dependent change in nest box occupation by Tengmalm’s owl associated with a corresponding change in nest predation. Population Ecology, 59, 65-70.

2016

Chmel, K., Riegert, J., Paul, L., & Novotný, V. (2016). Vertical stratification of an avian community in New Guinean tropical rainforest. Population Ecology, 58(4), 535-547.

2015

Šálek, M., Riegert, J., & Grill, S. (2015). The House Sparrows Passer domesticus and Tree Sparrows Passer montanus: fine-scale distribution, population densities, and habitat selection in a Central European city. Acta Ornithologica, 50(2), 221-232.

Zárybnická, M., Riegert, J., Brejšková, L., Šindelář, J., Kouba, M., Hanel, J., Popelková, A., Menclová, P., Tomášek, V. C., & Šťastný, K. (2015). Factors affecting growth of Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) nestlings: prey abundance, sex and hatching order. PLoS ONE 10(10): e0138177. doi:10.1371/journal.pone.0138177

Říčánková, V., Robovský, J., Riegert, J., & Zrzavý, J. (2015). Regional patterns of postglacial changes in the Palearctic mammalian diversity indicate retreat to Siberian steppes rather than extinction. Scientific Reports, 5, 12682.

Zárybnická, M., Kloubec, B., Obuch, J., & Riegert, J. (2015). Fledgling productivity in relation to diet composition of Tengmalm’s owl in Central Europe. Ardeola, 62(1), 163-171.

Zárybnická, M., Riegert, J., & Kouba, M. (2015). Indirect food web interactions affect predation of Tengmalm’s Owls Aegolius funereus nests by Pine Martens Martes martes according to the alternative prey hypothesis. Ibis, 157, 459-467.

Červinka, J., Riegert, J., Grill, S., & Šálek, M. (2015). Large scale evaluation of carnivore road mortality: the effect of landscape and local scale characteristics. Mammal Research, 60(3), 233-243.

Šálek, M., Havlíček, J., Riegert, J., Nešpor, M., Fuchs, R., & Kipson, M. (2015). Winter density and habitat preferences of three declining granivorous farmland birds: the importance of the keeping of poultry and dairy farms. Journal for Nature Conservation, 24, 10-16.

Zárybnická, M., Riegert, J., & Šťastný, K. (2015). Non-native spruce plantations represent a suitable habitat for Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) in the Czech Republic, Central Europe. Journal of Ornithology, 156, 457-468.

2014

Šálek, M., Červinka, J., Banea, O. C., Krofel, M., Ćirović, D., Selanec, I., Penezić, A., Grill, S., & Riegert, J. (2014). Population densities and habitat use of the golden jackal (Canis aureus) in farmlands across the Balkan Peninsula. European Journal of Wildlife Research, 60, 193-200.

Pavelková – Řičánková, V., Riegert, J., Semančíková, E., Hais, M., Čejková, A., & Prach, K. (2014). Habitat use in gray marmots (Marmota baibacina). Acta Theriologica, 59(2), 317-324.

Pavelková – Řičánková, V., Robovský, J., & Riegert, J. (2014). Ecological structure of Recent and Last Glacial mammalian faunas in Northern Eurasia: the case of Altai-Sayan refugium. PLoS ONE, 9(1), e85056.doi:10.1371/journal.pone.0085056

Riegert, J., Antczak, M., Fainová, D., & Blažková, P. (2014). Group display in the socially monogamous Northern Double-collared Sunbird (Cinnyris reichenowi). Behavioural Processes, 103, 138-144.

2013

Zárybnická, M., Riegert, J., & Šťastný, K. (2013). The role of Apodemus mice and Microtus voles in the diet of Tengmalm’s owl in Central Europe. Population Ecology, 55(2), 353-361.

Lövy, M., & Riegert, J. (2013). Home range and land use in urban Long-eared owls. The Condor, 115(3), 551-557.

2012

Janeček, Š., Riegert, J., Sedláček, O., Bartoš, M., Hořák, D., Reif, J., Padyšáková, E., Fainová, D., Antczak, M., Pešata, M., Mikeš, V., Patáčová, E., Altman, J., Kantorová, J., Hrázský, Z., & Doležal, J. (2012). Food selection by avian floral visitors: an important aspect of plant-flower visitor interactions in West Africa. Biological Journal of the Linnean Society, 107, 355-367.

Jůzlová, Z., & Riegert, J. (2012). The vocal mimicry in the song of icterine warbler, Hippolais icterina (Sylviidae, Passeriformes). Folia Zoologica, 61(1), 17-24.

2011

Riegert, J. & Fuchs, R. (2011). Fidelity to roost sites and diet composition of wintering male urban Common Kestrels (Falco tinnunculus). Acta Ornithologica, 46(2), 183-189.

Zárybnická, M., Riegert, J., & Šťastný, K. (2011). Tengmalm’s owl diet composition: a comparison of camera surveillance and pellet analysis. Ornis Fennica, 88, 147-153.

Riegert, J., Fainová, D., Antczak, M., Sedláček, O., Hořák, D., Reif, J., & Pešata, M. (2011). Food niche differentiation in two syntopic sunbird species: a case study from the Cameroon Mountains. Journal of Ornithology, 152, 819-825.

2010

Šálek, M., Riegert, J., & Křivan, V. (2010). The impact of vegetation characteristics and prey availability on habitat use and diet of the Little Owl (Athene noctua) in Central European farmland. Bird Study, 57, 495-503.

Hořák, D., Sedláček, O., Reif, J., Riegert, J., & Pešata, M. (2010). When savannah encroaches on the forest: thresholds in bird-habitat associations in the Bamenda Highlands, Cameroon. African Journal of Ecology, 48, 822-827.

Riegert, J., Fainová, D., & Bystřická, D. (2010). Genetic variability, body characteristics and reproductive parameters of neighbouring rural and urban common kestrel (Falco tinnunculus) populations. Population Ecology, 52(1), 73-79.

2009

Riegert, J., Lövy, M., & Fainová, D. (2009). Diet composition of Common Kestrels Falco tinnunculus and Long-eared Owls Asio otus coexisting in an urban environment. Ornis Fennica, 86(4), 123-130.

Hutterer, R., Riegert, J., & Sedláček, O. (2009). A tiny new species of Sylvisorex (Mammalia: Soricidae) from the Bamenda Highlands, Cameroon. Bonner Zoologische Beiträge, 56(3), 151-157.

Skoracki, M., Antczak, M., Riegert, J., Fainová, D., & Mikeš, V. (2009). New species and new records of quill mites (Acari: Syringophilidae) inhabiting African passerines (Aves: Passeriformes). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 55(2), 123-137.

2008

Riegert, J., Sedláček, O., & Hutterer, R. (2008). Diet of sympatric African grass owl (Tyto capensis) and spotted eagle owl (Bubo africanus) in the Bamenda Highlands, NW Cameroon. African Journal of Ecology, 46, 428-431.

Riegert, J., Antczak, M., & Fainová, D. (2008). The first record of Short-eared Owl Asio flammeus in SW Cameroon. Malimbus, 30, 165-167.

2007

Reif, J., Sedláček, O., Hořák, D., Riegert, J., Pešata, M., Hrázský, Z., & Janeček, Š. (2007). Habitat preferences of birds in a montane forest mosaic in the Bamenda Highlands, Cameroon. Ostrich, 78(1), 31–36.

Janeček, Š., Hrázský, Z., Bartoš, M., Brom, M., Reif, J., Hořák, D. Bystřická, D., Riegert, J., & Pešata, M. (2007). Importance of big pollinators for the reproduction of two Hypericum species in Cameroon, West Africa. African Journal of Ecology, 45, 607-613.

Riegert, J., Fainová, D., Mikeš, V., & Fuchs, R. (2007). How urban kestrels Falco tinnunculus divide their hunting grounds: partitioning or cohabitation? Acta Ornithologica, 42(1), 69-76.

Riegert, J., Dufek, A., Fainová, D., Mikeš, V., & Fuchs, R. (2007). Increased hunting effort buffers against vole scarcity in an urban kestrel Falco tinnunculus population. Bird Study, 54, 353-361.

Riegert J., Mikeš V., & Fuchs R. (2007). What determines hunting effort and hunting success in Common Kestrels (Falco tinnunculus) breeding in two areas with different degree of landscape urbanization? Buteo, 15, 27-38.

Sedláček, O., Reif, J., Hořák, D., Riegert, J., Pešata, M., & Klvaňa, P. (2007). The birds of a montane forest mosaic in Big Babanki area, Bamenda Highlands, Cameroon. Malimbus, 29, 89-100.

2006

Sedláček, O., Hořák, D., Riegert, J., Reif J., & Horáček, I. (2006). Comments on Welwitsch’s mouse-eared bat (Myotis welwitschii) with the first record from Cameroon. Mammalian Biology, 71(2), 120-123.

Reif, J., Hořák, D., Sedláček, O., Riegert, J., Pešata, M., Hrázský, Z., Janeček, Š., & Storch, D. (2006). Unusual abundance-range size relationship in an Afromontane bird community: the effect of geographic isolation? Journal of Biogeography, 33, 1959-1968.

2004

Riegert, J., & Fuchs, R. (2004). Insects in the diet of urban kestrels from central Europe: An alternative prey or constant component of the diet? Ornis Fennica, 81, 23-32.

Sedláček, O., Hořák, D., Riegert, J., Reif, J., & Pešata, M. (2004). Poznámky k výskytu migrantů v Kamerunu. Sylvia, 40, 63-78.

Sedláček, O., Hořák, D., Reif, J., & Riegert, J. (2004). A new record of Grey-necked Picathartes (Picathartes oreas) in Cameroon. Malimbus, 26, 31-32.

Riegert, J., Přibylová, A., & Sedláček, O. (2004). Notes on calls of the Yellow-breasted Boubou (Laniarius atroflavus) during the breeding season in NW Cameroon. Biological Letters, 41(2), 181-184.

 

Populární články:

2012

Riegert, J., & Lövy, M. (2012). Koexistence poštolky obecné (Falco tinnunculus) a kalouse ušatého (Asio otus) v Českých Budějovicích. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 52, 45-51.

2009

Riegert, J., & Janeček, Š. (2009). Přírodovědecký výzkum v kamerunských horách. Jihočeská univerzita, 1/2009, 62-63.

2004

Janeček, Š, Janečková, P., Riegert, J., & Sedláček, O. (2004). Za přírodou Kamerunu I. Živa, 1/2004, 42-44.

Janeček, Š, Janečková, P., Riegert, J., & Sedláček, O. (2004). Za přírodou Kamerunu II. Živa, 2/2004, 89-91.

2003

Sedláček O., Riegert, J., Janeček Š., Janečková, P., Přibylová, A., & Vanišová, D. (2003). Kamerun III. Savana. Ptačí svět, 11(1), 12.

Riegert, J. (2003). Výsledky akce Poštolka obecná – Pták roku 2002. Ptačí svět, 11(2), 4-5.

2002

Dusík, M., Formánek, J., Plesník, J., Riegert, J., Škopek, J., & Voříšek P. (2002). Pták roku 2002 – Poštolka obecná (Falco tinnunculus). 12 pp.

Sedláček, O., Riegert, J., Janeček, Š., Janečková, P., Přibylová, A., & Vanišová, D. (2002). Kamerun I. Města, pobřeží a tropický deštný les. Ptačí svět, 9, 12.

Riegert, J., Sedláček, O., Janeček, Š., Janečková, P., Přibylová, A., & Vanišová, D. (2002). Kamerun II. Hory. Ptačí svět, 10(2), 12.

 

Monografie:

Riegert, J. (2011). Raptors in urban environment: A case study on Common Kestrel and Long-eared Owl. Nova Science Publihers, Hauppauge N.Y.

 

Kapitoly v monografiích:

Riegert, J. (2008). Common Kestrel. In: Cepák, J., Klvaňa, P., Formánek, J., Hořák, D. Jelínek, M., Schröpfer, L., Škopek, J., & Zárybnický, J. (Eds.) Czech and Slovak Bird Migration Atlas. Aventinum, Praha.

Riegert, J. (2008). Common Buzzard. In: Cepák, J., Klvaňa, P., Formánek, J., Hořák, D. Jelínek, M., Schröpfer, L., Škopek, J., & Zárybnický, J. (Eds.) Czech and Slovak Bird Migration Atlas. Aventinum, Praha.

Riegert, J., & Schröpfer, L. (2008). Eurasian Sparrowhawk. In: Cepák, J., Klvaňa, P., Formánek, J., Hořák, D. Jelínek, M., Schröpfer, L., Škopek, J. & Zárybnický, J. (Eds.). Czech and Slovak Bird Migration Atlas. Aventinum, Praha.

Sedláček, O., Fuchs, R., Riegert, J., Pojer, F., & Homolka, P. (2005). Ptáci Středních Brd. In: Cílek, V. (Ed.) Střední Brdy. Mze ČR, MŽP ČR, ČSOP Příbram a Kancelář pro otázky ochrany přírody a krajiny, Příbram.

 

Konference:

Riegert, J., Šálek, M., & Birrer, S. (2020). Variabilita ve složení potravy vybraných druhů sov v rámci Evropy. Zoologické dny 2020, 6.-7.2. Olomouc (přednáška)
Riegert, J., Chmel, K., Vlček, J., Sedláček, O., Reif, J., Hořák, D., Hrázský, Z., & Janeček, Š. (2019). Stabilita složení ptačího společenstva v afromontánních podmínkách. Zoologické dny 2019, 7.-8.2. Brno (přednáška)
Riegert, J., & Jůzlová, Z. (2018). Imitace ve zpěvu sedmihláska hajního (Hippolais icterina).  Zoologické dny 2018, 8.-9.2. Praha (přednáška)
– Riegert, J., Lövy, M., Luka, V., & Zárybnická, M. (2017). Dietary habits of four avian predators in Central Europe: the role of Microtus voles and Apodemus mice. 11th Conference of the European Ornithologists‘ Union. 18-22 August 2017, Turku, Finland (poster + poster pitching presentation)
Riegert, J., Antczak, M., Fainová, D., & Blažková, P. (2016). Funkce hromadného toku u sociálně monogamního druhu strdimila. Zoologické dny 2016, 11.-12.2. České Budějovice (přednáška)
– Luka, V., & Riegert, J. (2013). Potravní složení puštíka obecného (Strix aluco). Zoologické dny 2013, 7.-8.2. Brno (poster)
Riegert, J., Janeček, Š., Sedláček, O., Hořák, D., Reif, J., Pešata, M., Bartoš, M., Hrázský, Z., Brom, J., & Bystřická, D. (2008). Vztah mezi strdimily a jejich hostitelskými rostlinami v kamerunských horách. Zoologické dny 2008, 14.-15.2. České Budějovice (přednáška)
Riegert, J., Janeček, Š., Sedláček, O., Hořák, D., Reif, J., Pešata, M., Bartoš, M., Hrázský, Z., Brom, J., & Bystřická, D. (2007). The role of sunbirds in afromontanne pollination system, SW Cameroon. BES – TEG Ph.D./Postdoc meeting. University of Leeds, 7-8 March 2007, UK (přednáška)
Riegert, J., Mikeš, V., Fainová, D., & Fuchs, R. (2006). Domovské okrsky poštolky obecné (Falco tinnunculus) v městském prostředí. Ornitologická konference 22.-24. září 2006: Srdcem a rozumem 80 let České společnosti ornitologické, Mikulov na Moravě (přednáška)
– Fainová, D., & Riegert, J. (2006). Potravní strategie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích. Ornitologická konference 22.-24. září 2006: Srdcem a rozumem 80 let České společnosti ornitologické, Mikulov na Moravě (poster)
Riegert, J., Pešata, M., Janeček, Š., Sedláček, 0., Reif, J., Hořák, D., Hrázský, Z., Brom, J., Bartoš, M., & Bystřická, D. (2004). Ecological interactions between plants and sunbird species in Bamenda Highlands, NW Cameroon. 11th Pan-African Ornithological Congress, 19-25 November 2004, Djerba-Tunisia (přednáška)
– Sedláček, O., Reif, J., Riegert, J., Hořák, D., Pešata, M., & Hrázský, Z. (2004). Bird community composition in Mt. Oku area, Bamenda Highlands, NW Cameroon. 11th Pan-African Ornithological Congress, 19-25 November 2004, Djerba-Tunisia (přednáška)
– Sedláček, O., Riegert, J., & Janeček, Š. (2004). Bird community composition of Bambili Lake Calderas, Bamenda Highlands, NW Cameroon. 11th Pan-African Ornithological Congress, 19-25 November 2004, Djerba-Tunisia (poster)
Riegert, J., Pešata, M., Reif, J., Hořák, D., Sedláček, 0., Hrázský, Z., Janeček, Š., Brom, J., Bartoš, M., & Bystřická, D. (2004). Distribution and abundance of nectar resources in the territories of two sunbird species in Bamenda Highlands, NW Cameroon. 11th Pan-African Ornithological Congress, 19-25 November 2004, Djerba-Tunisia (poster)
Riegert, J., & Fuchs, R. (2004). Potravní chování městských a mimoměstských poštolek obecných (Falco tinnunculus). Ornitologická konference Dravci a sovy 2004, 24.9-26.9. 2004, Mikulov (poster)
Riegert, J., & Fuchs, R. (2004). Feeding ecology of urban kestrels (Falco tinnunculus) in central Europe. Annual Meeting of British Ecological Society, Lancaster University 7-9 September 2004, UK (přednáška)
Riegert, J., & Fuchs, R. (2003). Individual hunting behaviour of urban kestrels (Falco tinnunculus). 6th World Conference on Birds of prey and Owls, Budapest, Hungary, 18-23 May 2003 (poster)
Riegert, J., & Fuchs, R. (2002). Individuální rozdíly v loveckých aktivitách městských poštolek aneb co nemáš v hlavě, musíš mít v křídlech. Ornitologická konference Dravci a sovy 2002, Mikulov (poster)
Riegert, J., & Sedláček, O. (2002). Potrava Tyto capensis a Bubo cinerascens v Bamenda Highlands, Kamerun. Ornitologická konference Dravci a sovy 2002, Mikulov (poster)
Riegert, J., & Fuchs, R. (2001). Individual hunting behaviour of urban Kestrels. 4th Euroasian Congress on Raptors. 25-30 September 2001, Seville, Spain (poster)
Riegert, J., & Fuchs, R. (2000). Potravní ekologie poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Českých Budějovicích. Praga 2000 Natura megapolis, 28.8.-3.9. 2000, Praha (poster)

 

Propagace

– S ornitologem Janem Riegertem o sovách. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Máme rádi zvířata, 27.8.2020
– Ostrovy z plastových lahví plovoucí na Lipně se staly hnízdištěm ohrožených rybáků. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Zprávy, 24.7.2020
– Zažili jsme nejteplejší únor. Navíc máme za sebou už šest suchých let, což je velmi neobvyklé. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Dobré odpoledne z Českých Budějovic, 11.3.2020
– Avifauna Vrbenských rybníků. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Vltavín, 24.2.2019
– O krkavcovitých v Českých Budějovicích. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Vltavín, 3.2.2019
– Přírodovědná stezka Stromovkou v Českých Budějovicích. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Česko země známá neznámá, 21.11.2018
– Hnízdění ptáků. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Máme rádi zvířata, 5.6. 2014 (živé vysílání)
– Zimní přikrmování ptáků. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Přímá linka, 20.12. 2013 (živé vysílání)
– Avifauna českobudějovické pánve. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Máme rádi zvířata, 20.9. 2013 (živé vysílání)
– Avifauna Kamerunu. Český rozhlas České Budějovice v pořadu Máme rádi zvířata, 21.6. 2013 (živé vysílání)
– Mlhou a pralesem. National Geographic, červen 2009: 24-32.
– Přednáška: Příroda kamerunských hor, 2.4.2009, Prácheňské muzeum, Písek.
– Černoch nosí okna i dveře na hlavě. MF Dnes, 21.1.2009.
– Afriku si vysnili U Havrana. MF Dnes, 25.1.2008.

Ostatní aktivity:

– recenzent odborných časopisů (Journal of Field Ornithology, Journal of Ornithology, African Journal of Ecology, Acta Ornithologica, Behaviour, Buteo, Bird Study, Oikos, Animal Biology, Journal of Raptor Research, Heredity, BMC Ecology, Condor, Folia Zoologica, …)
– kroužkovací licence (č. 885/1998)
– kvalifikační kurz na ochranu zvířat proti týrání (2021, č. CZ01630)
– kvalifikační kurz na ochranu zvířat proti týrání (2014, č. CZ01630)
– kvalifikační kurz na ochranu zvířat proti týrání (2009, č. CZ00129)
– člen zkušební komise pro získání odborné způsobilosti k provádění biologického hodnocení podle §67, ve smyslu §45i zákona č. 114/1992 Sb. (od roku 2020)
– člen ASJU (2007-2011)
– člen komise pro evidenci majetku (od roku 2011)
– člen Rady SGA (od roku 2012)
– člen odborné komise dle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (od roku 2013)
– člen komise REKOZ (od roku 2015)
– člen redakční rady a sazba časopisů Buteo a Sluka (2004-2008)
– člen NO Centaurea (2004 – 2010)
– monitoring avifauny pro účely praktické ochrany přírody (2006 – Černý Kříž most; 2007 – Borkovická blata, Radar – Padrtě, Černý Pelikán – České Budějovice, Prášily, Rohy, Větrník, Zvonková, Myslív; 2008 – Libějovická alej, MAPE, VP Milovice, Radslav, výskyt ledňáčka na Malši; 2009 – odkaliště Hodějovice, lom v Padělcích, Dolní Vltavice; 2010 – Kovářov, Nová Pec, ÚP Třeboň; 2011 – Kovářov; 2012 – odvodnění Hluboká nad Vltavou; 2014 – Kovářov, 2019 – Zvonková, mapování dravců kv. 7054, 2020 – Zvonková, spalovna ZEVO Vráto – předběžný průzkum, 2021 – Zvonková, spalovna ZEVO Vráto – monitoring avifauny)
– ostatní monitoring ptáků (dopadové plochy v Brdech, Atlas hnízdního rozšíření ptáků ČR, Atlas hnízdního rozšíření ptáků v Českých Budějovicích,… )
– plány péče (2007 – Klokočka, Velký Rečkov; 2008 – NPP Žehuňský rybník, VP Milovice)
– praktický management lokalit (2006 – Novozámecký rybník, 2007 – PP Na Stráži; 2010 – PP Hejdlovský potok)

Back To Top