skip to Main Content

Ekofyziologie a populační biologie živočichů

Zabýváme se biologickou strukturou populací drobných zemních a podzemních savců se zvláštním zaměřením na etologické, fyziologické a genetické rozdíly mezi jedinci. Např. u hraboše polního věnujeme pozornost jak variabilitě, která je spojená s adaptivními hodnotami vybraných parametrů, tak také variabilitě, která je důsledkem osobnostních rysů či behaviorálních syndromů – úspěšných strategií na vnitrodruhové úrovni.  Tyto strategie mohou mít výrazný genetický základ, ale mohou být také získány v pre- i postnatálním období. Znalost kvality jedinců (behaviorální, fyziologická, genetická) je pro nás velmi užitečná jak při studiu např. role magnetického pole Země při orientaci a navigaci, tak při hodnocení antropogenních vlivů počínaje rušivými efekty radiofrekvenčních polí až po fragmentaci habitatů, která je jednou ze stěžejních problematik ochrany přírody. Z tohoto hlediska máme v naší krajině několik ukázkových druhů (sysel obecný, plch zahradní), u kterých jsme zkoumali strukturu populací na území ČR, ale i v rámci celého rozšíření a jak míra  izolovanosti vede u nich k inbrední depresi – ke snížení životaschopnosti jedinců v subpopulacích. Toto badatelské zaměření tak přináší poznatky bezprostředně uplatnitelné také v ochranářské praxi.

Vedoucí: doc. RNDr. František Sedláček, CSc.
e-mail: fsedlac@prf.jcu.cz
tel.: +420 387 772 258

Výzkumníci:
RNDr. Štěpánka Říčanová, Ph.D.
Mgr. Monika Nováková
Mgr. Gabriela Urbánková

Spolupracující instituce:
Katedra ekologie, FŽP, ČZU, Praha; Katedra ekologie a životního prostředí, PřF UP, Olomouc; Katedra myslivosti a lesnické zoologie, FLD ČZU, Praha; Katedra zoologie PřF UK, Praha; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno; Engelhardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Science, Moscow, Russia; Faculty of Biology, University of Belgrade, Serbia, Forest Research Institute, Warszawa, Poland; Institute of Zoology, Bulgarian Academy of Science; Institute of Zoology of ASM, Chisinau, Moldova; Penza State University, Penza, Russia; University Duisburg-Essen, Germany; University of Hildesheim, Germany

Vybrané postery:
Handling u dospělých hrabošů polních nezměnil výsledky behaviorálních testů (Dikošová et al. 2017)
Vztah dechové frekvence k osobnostním rysům u hraboše polního (Microtus arvalis) (Janochová et al. 2015)
Capture-mark-recapture reduces habituation to repeated behavioral test in the common vole (Sedláček et al. 2014)
Individuality takes all! Behavioural plasticity is related to personality type and influenced by social environment (Šíchová et al. 2013)

Odkazy:
Sysel (ČT)
Sysel obecný (AOPK ČR)

Back To Top